วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามยุทธศาสตร์
วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
   เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2018-10-30180ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 8 โรงเรียน780,000.000.00780,000.000.00%
180001 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านชะโนต อ.เมืองนครพนม100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-180
180002 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านนาโสก อ.นาแก70,000.000.0070,000.000.00% อนุมัติงบ-180
180003 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.ปลาปาก110,000.000.00110,000.000.00% อนุมัติงบ-180
180004 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านโชคอำนวย อ.เมืองนครพนม90,000.000.0090,000.000.00% อนุมัติงบ-180
180005 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล อ.นาแก80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-180
180006 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านศรีธน อ.ปลาปาก110,000.000.00110,000.000.00% อนุมัติงบ-180
180007 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร อ.เมืองนครพนม110,000.000.00110,000.000.00% อนุมัติงบ-180
180008 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อ.นาแก110,000.000.00110,000.000.00% อนุมัติงบ-180
2018-10-30179ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต(6เดือน เม.ย.-ก.ย.62)2,727,000.000.002,727,000.000.00%
179001 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต(6เดือน เม.ย.-ก.ย.62)2,727,000.000.002,727,000.000.00% อนุมัติงบ-179
2018-10-30178ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 10-13ก.ย.62 จ.สงขลา8,400.000.008,400.000.00%
178001 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 10-13ก.ย.62 จ.สงขลา8,400.000.008,400.000.00% อนุมัติงบ-178
2018-10-30177ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลนักัดและประเมินผลฯ6-8ก.ย.628,000.000.008,000.000.00%
177001 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลนักัดและประเมินผลฯ6-8ก.ย.628,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-177
2018-10-30176ค่าจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/6210,958.000.0010,958.000.00%
176001 ค่าจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/6210,958.000.0010,958.000.00% อนุมัติงบ-176
2018-10-30175ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/62695.000.00695.000.00%
175001 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/62695.000.00695.000.00% อนุมัติงบ-175
2018-10-30174ค่าเครื่องแบบนักเรียร การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/621,020.000.001,020.000.00%
174001 ค่าเครื่องแบบนักเรียร การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/621,020.000.001,020.000.00% อนุมัติงบ-174
2018-10-30173ค่าอุปกรณ์การเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/62490.000.00490.000.00%
173001 ค่าอุปกรณ์การเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/62490.000.00490.000.00% อนุมัติงบ-173
2018-10-30172ค่าหนังสือเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/621,824.000.001,824.000.00%
172001 ค่าหนังสือเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน1/621,824.000.001,824.000.00% อนุมัติงบ-172
2018-10-30171ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียน1/6230,000.0030,000.000.00100.00%
171001 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ร.ร.บ้านดอนยางนาง อ.เมืองฯ 10,000.0030,000.00-20,000.00300.00% อนุมัติงบ-171
171002 ค่าใช้จ่ายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม อ.เมืองนครพนม 10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-171
171003 ค่าใช้จ่ายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านนาทราย อ.เมืองฯ10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-171
2018-10-30170ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ32,600.000.0032,600.000.00%
170001 ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ32,600.000.0032,600.000.00% อนุมัติงบ-170
2018-10-30169 ศน.ประกันคุณภาพของ สพท.ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) แก่สถานศึกษาประเมินรอบสี่30,000.0030,000.000.00100.00%
169001 ศน.ประกันคุณภาพของ สพท.ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) แก่สถานศึกษาประเมินรอบสี่30,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-169
2018-10-30168ประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพท. 20-23 ส.ค.62 จ.สุราษฎร์ธานี9,000.000.009,000.000.00%
168001 ประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพท. 20-23 ส.ค.62 จ.สุราษฎร์ธานี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-168
2018-10-30167ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรัรบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 13-16ส.ค.62 กทม.6,000.000.006,000.000.00%
167001 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรัรบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 13-16ส.ค.62 กทม.6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-167
2018-10-30166ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประสบภัย 4 โรงเรียน610,000.00380,000.00230,000.0062.30%
166001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประสบภัย โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) อ.ธาตุพนม260,000.00260,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-166
166002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประสบภัย โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก120,000.00120,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-166
166003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประสบภัย โรงเรียนบ้านม่วง อ.ปลาปาก138,000.000.00138,000.000.00% อนุมัติงบ-166
166004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประสบภัย โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อ.วังยาง92,000.000.0092,000.000.00% อนุมัติงบ-166
2018-10-30165ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.นพ.1464,000.000.00464,000.000.00%
165001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.นพ.1464,000.000.00464,000.000.00% อนุมัติงบ-165
2018-10-30164จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย45,000.000.0045,000.000.00%
164001 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย45,000.000.0045,000.000.00% อนุมัติงบ-164
2018-10-30163ประชุปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบสมรรถนะการรู้เรื่อง6,000.000.006,000.000.00%
163001 ประชุปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบสมรรถนะการรู้เรื่อง6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-163
2018-10-30162ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่สาร สร้างความเข้าใจเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่7,000.000.007,000.000.00%
162001 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่สาร สร้างความเข้าใจเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่7,000.000.007,000.000.00% อนุมัติงบ-162
2018-10-30161ประชุมปฏิบติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 1-4ส.ค.624,980.004,980.000.00100.00%
161001 ประชุมปฏิบติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 1-4ส.ค.624,980.004,980.000.00100.00% อนุมัติงบ-161
2018-10-30160สนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน370,000.00160,000.00210,000.0043.24%
160001 สนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน370,000.00160,000.00210,000.0043.24% อนุมัติงบ-160
2018-10-30159พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคฯ30,000.000.0030,000.000.00%
159001 พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคฯ30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-159
2018-10-30158ประชุเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ10,000.000.0010,000.000.00%
158001 ประชุเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-158
2018-10-30157ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ร.ร.บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ภาคเรียน1/2562 เพิ่มครั้งที่ 230,000.0030,000.000.00100.00%
157001 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ร.ร.บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ภาคเรียน1/2562 เพิ่มครั้งที่ 230,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-157
2018-10-30156ประชุม ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 4-6 ส.ค.62 ร.ร.ไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี59,000.000.0059,000.000.00%
156001 ประชุม ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 4-6 ส.ค.62 ร.ร.ไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี59,000.000.0059,000.000.00% อนุมัติงบ-156
2018-10-30155การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี กศ.256210,000.0010,000.000.00100.00%
155001 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี กศ.256210,000.0010,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-155
2018-10-30154ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offlineฯ5,000.004,150.00850.0083.00%
154001 ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offlineฯ5,000.004,150.00850.0083.00% อนุมัติงบ-154
2018-10-30153กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้10,400.000.0010,400.000.00%
153001 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้10,400.000.0010,400.000.00% อนุมัติงบ-153
2018-10-30152ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)9,891,850.000.009,891,850.000.00%
152001 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)9,891,850.000.009,891,850.000.00% อนุมัติงบ-152
2018-10-30151ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)2,289,635.000.002,289,635.000.00%
151001 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)2,289,635.000.002,289,635.000.00% อนุมัติงบ-151
2018-10-30150ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)3,248,580.000.003,248,580.000.00%
150001 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)3,248,580.000.003,248,580.000.00% อนุมัติงบ-150
2018-10-30149ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)1,625,845.000.001,625,845.000.00%
149001 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)1,625,845.000.001,625,845.000.00% อนุมัติงบ-149
2018-10-30148ค่าหนังสือเรยน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)5,595,286.000.005,595,286.000.00%
148001 ค่าหนังสือเรยน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)5,595,286.000.005,595,286.000.00% อนุมัติงบ-148
2018-10-30147สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง 18-20ก.ค.625,000.000.005,000.000.00%
147001 สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง 18-20ก.ค.625,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-147
2018-10-30146ประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษานำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้30,000.000.0030,000.000.00%
146001 ประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษานำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-146
2018-10-30145ค่าใช้จ่าย ศน.ประชุมปฏัติการยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการมีงานทำ4,000.000.004,000.000.00%
145001 ค่าใช้จ่าย ศน.ประชุมปฏัติการยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการมีงานทำ4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-145
2018-10-30144ค่าใช้จ่าย ศน./ครู/นร.ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย 21-23ก.ค.6212,000.004,000.008,000.0033.33%
144001 ค่าใช้จ่าย ศน./ครู/นร.ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย 21-23ก.ค.6212,000.004,000.008,000.0033.33% อนุมัติงบ-144
2018-10-30143เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา เดือน ก.ค. - ก.ย.6292,500.0017,863.0074,637.0019.31%
143001 เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา เดือน ก.ค. - ก.ย.6292,500.0017,863.0074,637.0019.31% อนุมัติงบ-143
2018-10-30142ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา เดือน ก.ค. - ก.ย.622,790,000.001,214,835.111,575,164.8943.54%
142001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา เดือน ก.ค. - ก.ย.622,790,000.001,214,835.111,575,164.8943.54% อนุมัติงบ-142
2018-10-30141โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์และวิทยาการคำนวณ (Computing scie87,000.000.0087,000.000.00%
141001 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์และวิทยาการคำนวณ(Computing scien87,000.000.0087,000.000.00% อนุมัติงบ-141
2018-10-30140เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี 2561-2562 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเรียนรวม20,700.0020,700.000.00100.00%
140001 เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี 2561-2562 พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเรียนรวม20,700.0020,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-140
2018-10-30139ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน(เพิ่มเติม 1) ร.ร.บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)8,500.000.008,500.000.00%
139001 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน(เพิ่มเติม 1) ร.ร.บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)8,500.000.008,500.000.00% อนุมัติงบ-139
2018-10-30138โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป(ร.ร.อนุบาลนครพนม,อนุบาลนาแกฯ ร.ร.ละ 3060,000.000.0060,000.000.00%
138001 โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (ร.ร.อนุบาลนครพนม,อนุบาลนาแกฯ ร.ร.ละ 360,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-138
2018-10-30137ค่าพาหนะ อาหารว่างเครื่องดื่ม ครูอบรมโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ2,000.000.002,000.000.00%
137001 ค่าพาหนะ อาหารว่างเครื่องดื่ม ครูอบรมโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-137
2018-10-30136ประชุมปฏิบัติการสานแผนการบูรณาการความร่วมมือระดับ สพท.และเครือจ่ายสถานศึกษาฯประกันคุณภาพระดับห้องเรี5,904.003,976.001,928.0067.34%
136001 ประชุมปฏิบัติการสานแผนการบูรณาการความร่วมมือระดับ สพท.และเครือจ่ายสถานศึกษาฯประกันคุณภาพระดับห้องเรี5,904.003,976.001,928.0067.34% อนุมัติงบ-136
2018-10-30135ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 25622,034,200.000.002,034,200.000.00%
135001 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านดอนขาว อ.เรณูนคร290,600.000.00290,600.000.00% อนุมัติงบ-135
135002 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนส290,600.000.00290,600.000.00% อนุมัติงบ-135
135003 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 290,600.000.00290,600.000.00% อนุมัติงบ-135
135004 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ อ.นาแก290,600.000.00290,600.000.00% อนุมัติงบ-135
135005 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียบ้านนามูลฮิ้น อ.เมืองน290,600.000.00290,600.000.00% อนุมัติงบ-135
135006 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านนายอ อ.เรณูนคร 290,600.000.00290,600.000.00% อนุมัติงบ-135
135007 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC1) ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองนครพ290,600.000.00290,600.000.00% อนุมัติงบ-135
2018-10-30134ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถึศึกษา ทักษะชีวิตฯ 22-24มิ.ย.625,600.000.005,600.000.00%
134001 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถึศึกษา ทักษะชีวิตฯ 22-24มิ.ย.625,600.000.005,600.000.00% อนุมัติงบ-134
2018-10-30133ค่าใช้จ่ายกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานผู้บริหาร ร.ร.ใหม่7,650.000.007,650.000.00%
133001 ค่าใช้จ่ายกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานผู้บริหาร ร.ร.ใหม่7,650.000.007,650.000.00% อนุมัติงบ-133
2018-10-30132ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 4ภูมิภาค6,800.000.006,800.000.00%
132001 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 4ภูมิภาค6,800.000.006,800.000.00% อนุมัติงบ-132
2018-10-30131งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 4)78,000.000.0078,000.000.00%
131001 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง สพท.58,000.000.0058,000.000.00% อนุมัติงบ-131
131002 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-131
2018-10-30130งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 4)183,500.0039,605.00143,895.0021.58%
130001 การขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) นิเทศติดตาม90,000.0039,605.0050,395.0044.01% อนุมัติงบ-130
130002 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา93,500.000.0093,500.000.00% อนุมัติงบ-130
2018-10-30129งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 4)333,000.00295,400.0037,600.0088.71%
129001 โครงการบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา83,000.0084,000.00-1,000.00101.20% อนุมัติงบ-129
129002 โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้120,000.00131,600.00-11,600.00109.67% อนุมัติงบ-129
129003 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ45,000.000.0045,000.000.00% อนุมัติงบ-129
129004 โครงการนิเทศแบบบูรณาการ85,000.0079,800.005,200.0093.88% อนุมัติงบ-129
2018-10-30128งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 4)405,500.0010,402.00395,098.002.57%
128001 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก50,000.0010,402.0039,598.0020.80% อนุมัติงบ-128
128002 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน35,500.000.0035,500.000.00% อนุมัติงบ-128
128003 ค่าวัสดุสำนักงาน80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-128
128004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น40,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-128
128005 ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าอินเทอร์เน็ต200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-128
2018-10-30127สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการการคัดเลือ7,000.006,992.008.0099.89%
127001 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการการคัดเลือ7,000.006,992.008.0099.89% อนุมัติงบ-127
2018-10-30126ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-2511,000.0011,000.000.00100.00%
126001 ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-2511,000.0011,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-126
2018-10-30125โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ325,000.0025,000.00300,000.007.69%
125001 งบบริหาร สพท.25,000.0025,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-125
125002 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร.ร.สุนทรว300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-125
2018-10-30124ค่าใช้จ่ายประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 28เม.ย-1พ.ค.62 กทม.6,700.000.006,700.000.00%
124001 ค่าใช้จ่ายประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 28เม.ย-1พ.ค.62 กทม.6,700.000.006,700.000.00% อนุมัติงบ-124
2018-10-30123ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ของ ผอ.อภิชัย ทำมาน7,212.000.007,212.000.00%
123001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ของ ผอ.อภิชัย ทำมาน7,212.000.007,212.000.00% อนุมัติงบ-123
2018-10-30122ค่าใช้จ่ายงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก72,000.0072,000.000.00100.00%
122001 ค่าใช้จ่ายงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก72,000.0072,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-122
2018-10-30121ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26/4ห้องเรียน ร.ร.บ้านนามนดงติ้ววิทยา อ.นาแก2,697,000.000.002,697,000.000.00%
121001 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26/4ห้องเรียน ร.ร.บ้านนามนดงติ้ววิทยา อ.นาแก2,697,000.000.002,697,000.000.00% อนุมัติงบ-121
2018-10-30120ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปี ภาคเรียน1 ปีการศึกษา 2562522,500.0087,030.00435,470.0016.66%
120001 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปี ภาคเรียน1 ปีการศึกษา 2562522,500.0087,030.00435,470.0016.66% อนุมัติงบ-120
2018-10-30119ค่าใช้จ่ายอบรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบฯ จ.นครนายก28,000.008,064.0019,936.0028.80%
119001 ค่าใช้จ่ายอบรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบฯ จ.นครนายก28,000.008,064.0019,936.0028.80% อนุมัติงบ-119
2018-10-30118ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ อ.ปลาปาก346,300.00346,300.000.00100.00%
118001 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ อ.ปลาปาก346,300.00346,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-118
2018-10-30117ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (1พ.ค.-30ก.ย.62) 5 เดือน1,955,000.001,152,770.00802,230.0058.97%
117001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (1พ.ค.-30ก.ย.62) 5 เดือน1,955,000.001,152,770.00802,230.0058.97% อนุมัติงบ-117
2018-10-30116โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา37,660.0011,316.0026,344.0030.05%
116001 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา37,660.0011,316.0026,344.0030.05% อนุมัติงบ-116
2018-10-30115ค่าจ้างธุรการให้ครบตามนโยบาย ศธ. ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ ๓ จำนวน 4 อัตรา(ปรับจาก 15,000) 4 เดือน(144,000.00126,000.0018,000.0087.50%
115001 ค่าจ้างธุรการให้ครบตามนโยบาย ศธ. ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ ๓ จำนวน 4 อัตรา(ปรับจาก 15,000) 4 เดือน(144,000.00126,000.0018,000.0087.50% อนุมัติงบ-115
2018-10-30114ค่าจ้างธุรการให้ครบตามนโยบาย ศธ. ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ ๓ จำนวน 140 อัตรา 3 เดือน(พ.ค.-ก.ค.62)3,780,000.003,742,838.6437,161.3699.02%
114001 ค่าจ้างธุรการให้ครบตามนโยบาย ศธ. ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ ๓ จำนวน 140 อัตรา 3 เดือน(พ.ค.-ก.ค.62)3,780,000.003,742,838.6437,161.3699.02% อนุมัติงบ-114
2018-10-30113ค่าจ้างธุรการโรงเรียนต่อเนื่อง จ้างเดือนละ 15,000 บาท 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.62) 15 อัตรา1,316,500.00894,486.16422,013.8467.94%
113001 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนต่อเนื่อง จ้างเดือนละ 15,000 บาท 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.62) 15 อัตรา1,316,500.00894,486.16422,013.8467.94% อนุมัติงบ-113
2018-10-30112ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนในสังกัด2,417,250.000.002,417,250.000.00%
112001 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนในสังกัด2,417,250.000.002,417,250.000.00% อนุมัติงบ-112
2018-10-30111ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 25-26 เม.ย.625,000.005,000.000.00100.00%
111001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 25-26 เม.ย.625,000.005,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-111
2018-10-30110ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 62 ต่อเนื่อง 90อัตรา ครั้งที่ ๒ (5เดื8,348,000.005,497,685.442,850,314.5665.86%
110001 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 62 ต่อเนื่อง 90อัตรา ครั้งที่ ๒ (5เดื8,348,000.005,497,685.442,850,314.5665.86% อนุมัติงบ-110
2018-10-30109จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ รณรงค์ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร95,000.001,000.0094,000.001.05%
109001 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ รณรงค์ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร95,000.001,000.0094,000.001.05% อนุมัติงบ-109
2018-10-30108ค่าจ้างครูแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ 2จำนวน 30 อัตรา/15,000 บาท 6 เดือน (เม.ย.-ก2,788,000.001,779,750.001,008,250.0063.84%
108001 ค่าจ้างครูแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ 2จำนวน 30 อัตรา/15,000 บาท 6 เดือน (เม.ย.-ก2,788,000.001,779,750.001,008,250.0063.84% อนุมัติงบ-108
2018-10-30107ค่าจ้างนักการภารโรง (สพฐ.เจียดจ่าย) 17 อัตรา ครั้งที่ ๒ เดือนละ 9,000 บาท 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.62)963,900.00642,600.00321,300.0066.67%
107001 ค่าจ้างนักการภารโรง (สพฐ.เจียดจ่าย) 17 อัตรา ครั้งที่ ๒ เดือนละ 9,000 บาท 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.62)963,900.00642,600.00321,300.0066.67% อนุมัติงบ-107
2018-10-30106งบบริหารสำนักงาน1,000,000.00381,233.93618,766.0738.12%
106001 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก50,000.0020,752.0029,248.0041.50% อนุมัติงบ-106
106002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-106
106003 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-106
106004 ค่าวัสดุสำนักงาน30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-106
106005 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-106
106006 ค่าใช้จ่ายบำรุงเครื่องปรับอากาศ30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-106
106007 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-106
106008 ค่าสารธารณูปโภค และเค่าเช่าอินเทอร์เน็ต300,000.0095,881.93204,118.0731.96% อนุมัติงบ-106
106009 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง50,100.000.0050,100.000.00% อนุมัติงบ-106
106010 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-106
106011 ค่าจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และประกันสังคม 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.62)94,500.0063,000.0031,500.0066.67% อนุมัติงบ-106
106012 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา (9,000/3เดือน รวมประกันสังคม)113,400.0075,600.0037,800.0066.67% อนุมัติงบ-106
106013 ค่าจ้างพนักงานบัญชี 2 อัตรา (10,500/3เดือน รวมประกันสังคม)132,300.0088,200.0044,100.0066.67% อนุมัติงบ-106
106014 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ (9,000/1อัตรา 3เดือน รวมประกันสังคม)56,700.0037,800.0018,900.0066.67% อนุมัติงบ-106
2018-10-30105ค่าจ้างนักการภารโรงกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับ ร.ร.ปกติ(เดิม) ครั้งที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) 3992,250.00822,150.00170,100.0082.86%
105001 ค่าจ้างนักการภารโรงกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับ ร.ร.ปกติ(เดิม) ครั้งที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) 3992,250.00822,150.00170,100.0082.86% อนุมัติงบ-105
2018-10-30104ค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) 3 เดิอนและเงินประกันสัง935,000.00822,150.00112,850.0087.93%
104001 ค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) 3 เดิอนและเงินประกันสัง935,000.00822,150.00112,850.0087.93% อนุมัติงบ-104
2018-10-30103เงินสมทบกองทุนทดแทน 0.2% บุคลากรวิทย์คณิต(30 บาท/อัตรา 3 บาท 3 เดือน (ธ.ค.61-ก.พ.62)1,722.000.001,722.000.00%
103001 เงินสมทบกองทุนทดแทน 0.2% บุคลากรวิทย์คณิต(30 บาท/อัตรา 3 บาท 3 เดือน (ธ.ค.61-ก.พ.62)1,722.000.001,722.000.00% อนุมัติงบ-103
2018-10-30102ค่าจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรร งปม.2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 11 อัตรา 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.62) และเงินส623,700.00415,800.00207,900.0066.67%
102001 ค่าจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรร งปม.2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 11 อัตรา 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.62) และเงินส623,700.00415,800.00207,900.0066.67% อนุมัติงบ-102
2018-10-30101ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ รวม 90 อัตรา และเงินประกันสังคม 6 เดือน(5,103,000.003,173,133.791,929,866.2162.18%
101001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ รวม 90 อัตรา และเงินประกันสังคม 6 เดือน(5,103,000.003,173,133.791,929,866.2162.18% อนุมัติงบ-101
2018-10-30100เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.62)147,200.00147,200.000.00100.00%
100001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.62)147,200.00147,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-100
2018-10-30099ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.62)3,515,400.003,515,400.000.00100.00%
099001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.62)3,515,400.003,515,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-99
2018-10-30098โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบ 62260,000.00188,000.0072,000.0072.31%
098001 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบ 62260,000.00188,000.0072,000.0072.31% อนุมัติงบ-98
2018-10-30097ค่าใช้จ่ายอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม Digital Life Box 1-3 เม.ย.625,500.000.005,500.000.00%
097001 ค่าใช้จ่ายอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม Digital Life Box 1-3 เม.ย.625,500.000.005,500.000.00% อนุมัติงบ-97
2018-10-30096ค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์ คณิต จำนวน 21 อัตรา 7 เดือน(มี.ค.-ก.ย.62)พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5.2%2,319,660.001,653,750.00665,910.0071.29%
096001 ค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์ คณิต จำนวน 21 อัตรา 7 เดือน(มี.ค.-ก.ย.62)พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5.2%2,319,660.001,653,750.00665,910.0071.29% อนุมัติงบ-96
2018-10-30095ค่าใช้จ่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(ครั้งที่2)25,000.0022,050.002,950.0088.20%
095001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(ครั้งที่2)25,000.0022,050.002,950.0088.20% อนุมัติงบ-95
2018-10-30094ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรม ร.ร.สุริต)325,000.00245,068.0079,932.0075.41%
094001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรม ร.ร.สุริต)325,000.00245,068.0079,932.0075.41% อนุมัติงบ-94
2018-10-30093ค่าเช่าบ้าน รุ่นที่ 22,312,600.000.002,312,600.000.00%
093001 ค่าเช่าบ้าน รุ่นที่ 22,312,600.000.002,312,600.000.00% อนุมัติงบ-93
2018-10-30092ค่าตอบแทนจ้างบุคลากร(พนง.พิมพ์ดีด,ยาม,พนง.ทำความสะอาด) ครั้งที่๒ (เม.ย.-ก.ย.62)226,800.00151,200.0075,600.0066.67%
092001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากร(พนง.พิมพ์ดีด,ยาม,พนง.ทำความสะอาด) ครั้งที่๒ (เม.ย.-ก.ย.62)226,800.00151,200.0075,600.0066.67% อนุมัติงบ-92
2018-10-30091ค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผล "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย"67,500.000.0067,500.000.00%
091001 ค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผล "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย"67,500.000.0067,500.000.00% อนุมัติงบ-91
2018-10-30090ค่าใช้จ่ายอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา12,350.000.0012,350.000.00%
090001 ค่าใช้จ่ายอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา12,350.000.0012,350.000.00% อนุมัติงบ-90
2018-10-30089ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าจัดการเรียนการสอน27,202,300.000.0027,202,300.000.00%
089001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าจัดการเรียนการสอน27,202,300.000.0027,202,300.000.00% อนุมัติงบ-89
2018-10-30088ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน6,218,635.000.006,218,635.000.00%
088001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน6,218,635.000.006,218,635.000.00% อนุมัติงบ-88
2018-10-30087ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน8,801,790.000.008,801,790.000.00%
087001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน8,801,790.000.008,801,790.000.00% อนุมัติงบ-87
2018-10-30086ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าอุปกรณ์การเรียน4,386,005.000.004,386,005.000.00%
086001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าอุปกรณ์การเรียน4,386,005.000.004,386,005.000.00% อนุมัติงบ-86
2018-10-30085ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าหนังสือเรียน15,076,666.000.0015,076,666.000.00%
085001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) รายการค่าหนังสือเรียน15,076,666.000.0015,076,666.000.00% อนุมัติงบ-85
2018-10-30084ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบ 62354,800.00151,140.00203,660.0042.60%
084001 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบ 62170,800.00151,140.0019,660.0088.49% อนุมัติงบ-84
084002 จัดสรรให้โรงเรียน 92 โรงเรียน ๆละ 2,000 บาท184,000.000.00184,000.000.00% อนุมัติงบ-84
2018-10-30083การดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.30,000.006,513.0023,487.0021.71%
083001 การดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.30,000.006,513.0023,487.0021.71% อนุมัติงบ-83
2018-10-30082อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมฯ6,600.006,600.000.00100.00%
082001 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมฯ6,600.006,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-82
2018-10-30081โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบ6240,000.000.0040,000.000.00%
081001 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบ6240,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-81
2018-10-30080เงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน2/616,315,000.000.006,315,000.000.00%
080001 เงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน2/616,315,000.000.006,315,000.000.00% อนุมัติงบ-80
2018-10-30079ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโดยครอบครัว"บ้านเรียนสบายดี" รายการค่าจัดการเรียนการสอน7,362.000.007,362.000.00%
079001 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโดยครอบครัว"บ้านเรียนสบายดี" รายการค่าจัดการเรียนการสอน7,362.000.007,362.000.00% อนุมัติงบ-79
2018-10-30078ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโดยครอบครัว"บ้านเรียนสบายดี" รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน480.000.00480.000.00%
078001 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโดยครอบครัว"บ้านเรียนสบายดี" รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน480.000.00480.000.00% อนุมัติงบ-78
2018-10-30077ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโดยครอบครัว"บ้านเรียนสบายดี" รายการอุปรกร์การเรียน390.000.00390.000.00%
077001 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาโดยครอบครัว"บ้านเรียนสบายดี" รายการอุปรกร์การเรียน390.000.00390.000.00% อนุมัติงบ-77
2018-10-30076เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 ของ สพท.72,504.0072,504.000.00100.00%
076001 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 ของ สพท.72,504.0072,504.000.00100.00% อนุมัติงบ-76
2018-10-30075ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการ ผอ.ร.ร.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล25-27ก.พ. จ.ขอนแก่น80,000.0080,000.000.00100.00%
075001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการ ผอ.ร.ร.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล25-27ก.พ. จ.ขอนแก่น80,000.0080,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-75
2018-10-30074ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฯ 6-8,20-22ก.พ.6,000.000.006,000.000.00%
074001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฯ 6-8,20-22ก.พ.6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-74
2018-10-30073เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2/61 ครั้งที่ 2 10,892,100.000.0010,892,100.000.00%
073001 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2/61 ครั้งที่ 2 10,892,100.000.0010,892,100.000.00% อนุมัติงบ-73
2018-10-30072เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน 2/61 ครั้งที่ 2 2,478,490.000.002,478,490.000.00%
072001 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน 2/61 ครั้งที่ 2 2,478,490.000.002,478,490.000.00% อนุมัติงบ-72
2018-10-30071เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน 2/61 ครั้งที่ 2 1,761,385.000.001,761,385.000.00%
071001 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน 2/61 ครั้งที่ 2 1,761,385.000.001,761,385.000.00% อนุมัติงบ-71
2018-10-30070ค่าใช้จ่ายจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปี กศ.61645,280.0057,250.00588,030.008.87%
070001 ค่าใช้จ่ายจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปี กศ.61645,280.0057,250.00588,030.008.87% อนุมัติงบ-70
2018-10-30069ค่าใช้จ่ายประชุมร่างแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project บ้านดอนแดงเจริญทอง9,500.000.009,500.000.00%
069001 ค่าใช้จ่ายประชุมร่างแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project บ้านดอนแดงเจริญทอง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-69
2018-10-30068ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง 12,000.000.0012,000.000.00%
068001 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง 12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-68
2018-10-30067ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบาย ศธ. 3เดือน(ก.พ.-เม.ย.62)3,780,000.000.003,780,000.000.00%
067001 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบาย ศธ. 3เดือน(ก.พ.-เม.ย.62)3,780,000.000.003,780,000.000.00% อนุมัติงบ-67
2018-10-30066โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบ 62474,000.001,752.00472,248.000.37%
066001 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบ 62474,000.001,752.00472,248.000.37% อนุมัติงบ-66
2018-10-30065ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่ามมือในการต่อต้านการทุจริตฯ14-16ก.พ.626,000.002,336.003,664.0038.93%
065001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่ามมือในการต่อต้านการทุจริตฯ14-16ก.พ.626,000.002,336.003,664.0038.93% อนุมัติงบ-65
2018-10-30064ค่าใช้จ่ายจัดอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล เดือน มี.ค.-พ.ค.6233,000.000.0033,000.000.00%
064001 ค่าใช้จ่ายจัดอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล เดือน มี.ค.-พ.ค.6233,000.000.0033,000.000.00% อนุมัติงบ-64
2018-10-30063ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพตำบล 30 ม.ค.-1 ก.พ.625,500.003,996.001,504.0072.65%
063001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพตำบล 30 ม.ค.-1 ก.พ.625,500.003,996.001,504.0072.65% อนุมัติงบ-63
2018-10-30062ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบ 62 จำนวน 159 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท3,180,000.00957,760.002,222,240.0030.12%
062001 ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบ 62 จำนวน 159 ร.ร.ๆละ 20,000 บาท3,180,000.00957,760.002,222,240.0030.12% อนุมัติงบ-62
2018-10-30061ค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปี กศ.61153,940.00133,280.0020,660.0086.58%
061001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปี กศ.61153,940.00133,280.0020,660.0086.58% อนุมัติงบ-61
2018-10-30060ค่าดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้น ป.3 ปี กศ.61170,792.00158,792.0012,000.0092.97%
060001 ค่าดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้น ป.3 ปี กศ.61170,792.00158,792.0012,000.0092.97% อนุมัติงบ-60
2018-10-30059ค่าใช้จ่ายตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน ชช.109,500.0054,355.0055,145.0049.64%
059001 ค่าใช้จ่ายตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน ชช.109,500.0054,355.0055,145.0049.64% อนุมัติงบ-59
2018-10-30058ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป19,500.003,000.0016,500.0015.38%
058001 ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป19,500.003,000.0016,500.0015.38% อนุมัติงบ-58
2018-10-30057ค่าจ้างนักการภารโรง(จัดสรรปีงบ 62) จำนวน 39 อัตรา 3 เดือนๆละ 9,000 บาท (ม.ค.-มี.ค.62)1,105,650.001,105,650.000.00100.00%
057001 ค่าจ้างนักการภารโรง(จัดสรรปีงบ 62) จำนวน 39 อัตรา 3 เดือนๆละ 9,000 บาท (ม.ค.-มี.ค.62)1,105,650.001,105,650.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
2018-10-30056ค่าจ้างนักการภารโรง(จัดสรรปีงบ62) จำนวน 33 อัตรา 3 เดือนๆละ 9,000 บาท (ม.ค.-มี.ค.62)935,550.00935,550.000.00100.00%
056001 ค่าจ้างนักการภารโรง(จัดสรรปีงบ62) จำนวน 33 อัตรา 3 เดือนๆละ 9,000 บาท (ม.ค.-มี.ค.62)935,550.00935,550.000.00100.00% อนุมัติงบ-56
2018-10-30055ค่าใช้จ่ายประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"5,000.000.005,000.000.00%
055001 ค่าใช้จ่ายประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-55
2018-10-30054ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"49,800.000.0049,800.000.00%
054001 ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"49,800.000.0049,800.000.00% อนุมัติงบ-54
2018-10-30053ค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา400,000.00175,520.00224,480.0043.88%
053001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 40 โรงเรียน ๆละ 8,000 บาท320,000.00144,000.00176,000.0045.00% อนุมัติงบ-53
053002 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับ สพป.นพ.1 80,000.0031,520.0048,480.0039.40% อนุมัติงบ-53
2018-10-30052ค่าเดินทางอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก ร.ร.เดอะพาลาสโซ่ กทม.5,000.000.005,000.000.00%
052001 ค่าเดินทางอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก ร.ร.เดอะพาลาสโซ่ กทม.5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-52
2018-10-30051ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 14 รายการ25,848,000.009,652,161.5016,195,838.5037.34%
051001 1.อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ร.ร.ชุมชนหนองฮีสามัคคี อ.ปลาปาก 1,070,000 บาท1,070,000.00757,499.05312,500.9570.79% อนุมัติงบ-51
051002 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร.ร.บ้านคำสว่าง อ.เมืองฯ 450,000 บาท450,000.00450,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-51
051003 3.อาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ร.ร.บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 1,663,000 บาท1,663,000.001,327,368.00335,632.0079.82% อนุมัติงบ-51
051004 4.อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ร.ร.บ้านโชคอำนวย อ.เมือง ฯ 2,697,000 บาท2,697,000.00775,461.361,921,538.6428.75% อนุมัติงบ-51
051005 5.อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ร.ร.บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณู 2,697,000 บาท2,697,000.000.002,697,000.000.00% อนุมัติงบ-51
051006 6.อาคารเรียน สปข.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธูรการ ร.ร.บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 2,304,000 บา2,304,000.001,778,972.28525,027.7277.21% อนุมัติงบ-51
051007 7.อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ร.ร.บ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์) อ.นาแก 1,892,000 บาท1,892,000.001,598,169.92293,830.0884.47% อนุมัติงบ-51
051008 8.อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ร.ร.บ้านนางาม อ.ปลาปาก 2,697,000 บาท2,697,000.000.002,697,000.000.00% อนุมัติงบ-51
051009 9.สปข.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ร.ร.บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม 600,000 บาท600,000.00531,946.8268,053.1888.66% อนุมัติงบ-51
051010 10.อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ร.ร.บ้านดพนสวางหนองแหน อ.วังยาง 1,892,000 บาท1,892,000.001,625,356.75266,643.2585.91% อนุมัติงบ-51
051011 11.อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ร.ร.บ้านวังยาง อ.วังยาง 2,697,000 บาท2,697,000.00807,387.321,889,612.6829.94% อนุมัติงบ-51
051012 12.อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ร.ร.บ้านหนอบัวหนองแวง อ.เมืองฯ 2,697,000 บาท2,697,000.000.002,697,000.000.00% อนุมัติงบ-51
051013 13.สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) ร.ร.บ้านหนองแสง อ.ปลาปาก 600,000 บาท600,000.000.00600,000.000.00% อนุมัติงบ-51
051014 14.อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ร.ร.บ้านห้วยทราย อ.ธาตุพนม 1,892,000 บาท1,892,000.000.001,892,000.000.00% อนุมัติงบ-51
2018-10-30050ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน700,000.00136,172.66563,827.3419.45%
050001 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ0.0042,879.38-42,879.380.00% อนุมัติงบ-50
050002 โครงการสร้างความเข้มแข็ง บริหารจัดการพลังงาน ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสำนักงานและโรงเรียนสู่ชุมชน30,000.0030,500.00-500.00101.67% อนุมัติงบ-50
050003 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานเครือข่ายสถานศึกษา35,100.000.0035,100.000.00% อนุมัติงบ-50
050004 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0.000.000.000.00% อนุมัติงบ-50
050005 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผอ.โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 256237,080.0035,100.001,980.0094.66% อนุมัติงบ-50
050006 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050007 ประชุมปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาปีการศึกษา 256260,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050008 โครงการเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 256230,000.0012,400.0017,600.0041.33% อนุมัติงบ-50
050009 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050010 กิจกรรมการจัดผลงานทางวิชาการ "16ปี สพฐ.เดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน"30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050011 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ สพป.นพ.1 ปีงบ 6210,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050012 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256237,000.000.0037,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050013 โครงการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 256230,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050014 โครงการบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา0.000.000.000.00% อนุมัติงบ-50
050015 งบบริหารสำนักงาน 330,820.0015,293.28315,526.724.62% อนุมัติงบ-50
2018-10-30049ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน300,000.000.00300,000.000.00%
049001 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-49
2018-10-30048ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม5,397,000.005,397,000.000.00100.00%
048001 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม5,397,000.005,397,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-48
2018-10-30047ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 24ธ.ค.61 รร.แอมบาสเดอร์ กทม.4,000.004,000.000.00100.00%
047001 ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 24ธ.ค.61 รร.แอมบาสเดอร์ กทม.4,000.004,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-47
2018-10-30046การดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 38,400.0038,400.000.00100.00%
046001 การดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 38,400.0038,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
2018-10-30045ค่าใช้จ่าย ผอ.ร.ร.เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาPartnership School Proj6,500.000.006,500.000.00%
045001 ค่าใช้จ่าย ผอ.ร.ร.เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาPartnership School Proj6,500.000.006,500.000.00% อนุมัติงบ-45
2018-10-30044ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ช่วยที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัตารพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น11-38,800.006,280.002,520.0071.36%
044001 ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ช่วยที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัตารพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น11-38,800.006,280.002,520.0071.36% อนุมัติงบ-44
2018-10-30043กองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่2(57อัตรา) 3 เดือน(ม.ค.-มี.ค.62)127,400.00127,400.000.00100.00%
043001 กองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่2(57อัตรา) 3 เดือน(ม.ค.-มี.ค.62)127,400.00127,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-43
2018-10-30042ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่2(57อัตรา) 3 เดือน(ม.ค.-มี.ค.62)3,757,300.003,757,300.000.00100.00%
042001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่2(57อัตรา) 3 เดือน(ม.ค.-มี.ค.62)3,757,300.003,757,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-42
2018-10-30041เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนักการภารโรง โครงการครูคืนถิ่นให้นักเรียน(เดิม) 39 อัตรา 3เดือน(ต.ค.-ธ.ค.)52,650.0052,650.000.00100.00%
041001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนักการภารโรง โครงการครูคืนถิ่นให้นักเรียน(เดิม) 39 อัตรา 3เดือน(ต.ค.-ธ.ค.)52,650.0052,650.000.00100.00% อนุมัติงบ-41
2018-10-30040ค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน74,700.0075,350.00-650.00100.87%
040001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน74,700.0075,350.00-650.00100.87% อนุมัติงบ-40
2018-10-30039ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม และค่าบริหารจัดการรถกระบะบ้านนาดี,บ้านสามแยกหัวภูธร793,000.00139,560.00653,440.0017.60%
039001 ค่าบริหารจัดการรถกระบะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี อ.เรณูนคร100,000.0024,000.0076,000.0024.00% อนุมัติงบ-39
039002 ค่าบริหารจัดการรถกระบะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร อ.วังยาง100,000.0015,000.0085,000.0015.00% อนุมัติงบ-39
039003 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ปลาปาก42,000.0014,280.0027,720.0034.00% อนุมัติงบ-39
039004 ค่าพาหนะรับ - นักเรียน โรงเรียนหลักที่นักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ อ.เรณูนคร42,000.000.0042,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039005 ค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ อ.ธาตุ51,000.000.0051,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039006 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลัก ที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก54,000.0027,000.0027,000.0050.00% อนุมัติงบ-39
039007 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม82,500.000.0082,500.000.00% อนุมัติงบ-39
039008 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม64,500.0028,380.0036,120.0044.00% อนุมัติงบ-39
039009 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก42,500.0018,900.0023,600.0044.47% อนุมัติงบ-39
039010 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อ.ธาตุพนม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039011 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านท่าค้อ อ.เมืองนครพนม46,000.000.0046,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039012 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนเรียม โรงเรียนสุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม13,500.0010,800.002,700.0080.00% อนุมัติงบ-39
039013 ค่าพานหะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนรวม โรงเรียนบ้านท่าลาด อ.เรณูนคร28,000.000.0028,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039014 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร22,500.000.0022,500.000.00% อนุมัติงบ-39
039015 ค่าพาหนะรับ - ส่งสักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนรวม โรงเรียนบ้านนาคู่ อ.นาแก46,500.000.0046,500.000.00% อนุมัติงบ-39
039016 ค่าพาหนะ รับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนนางามวิทยาคาร อ.เรณูนคร15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039017 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนรวม โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองนครพนม15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039018 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลัก ที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านดงป่ายูง อ.ธาตุพนม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-39
039019 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.ธาตุพนม3,000.001,200.001,800.0040.00% อนุมัติงบ-39
2018-10-30038ค่าจ้างพนักงานภารโรง(งบเจียดจ่าย) โครงการคืนครู 39 อัตราๆละ 9,000 ระยะเวลา 3 เดือน1,053,000.001,053,000.000.00100.00%
038001 ค่าจ้างพนักงานภารโรง(งบเจียดจ่าย) โครงการคืนครู 39 อัตราๆละ 9,000 ระยะเวลา 3 เดือน1,053,000.001,053,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-38
2018-10-30037ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครู จำนวน 33 อัตราๆละ9,000 พร้อมประกันสังคม 5% ระยะ 3 เดือน935,550.00935,550.000.00100.00%
037001 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครู จำนวน 33 อัตราๆละ9,000 พร้อมประกันสังคม 5% ระยะ 3 เดือน935,550.00935,550.000.00100.00% อนุมัติงบ-37
2018-10-30036ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 1 อัตราๆละ 15,000 บาท 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.62)ร.ร.บ้านมหาชัย78,750.0078,750.000.00100.00%
036001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 1 อัตราๆละ 15,000 บาท 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.62)โรงเรียน.บ้านมหาชัย78,750.0078,750.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
2018-10-30035ค่าใช้จ่ายจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรับรางวัล IQA AWARD ร.ร.โมเดน่า บายเฟรเซอร์ บ26,480.000.0026,480.000.00%
035001 ค่าใช้จ่ายจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรับรางวัล IQA AWARD ร.ร.โมเดน่า บายเฟรเซอร์ บ26,480.000.0026,480.000.00% อนุมัติงบ-35
2018-10-30034ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลนตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5 อัตรา ๆล 15,000 บาท และเงินสมทบกองทุ472,500.00472,500.000.00100.00%
034001 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลนตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5 อัตรา ๆล 15,000 บาท และเงินสมทบกองทุ472,500.00472,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-34
2018-10-30033ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 143 รายการ33,803,700.0033,768,037.0735,662.9399.89%
033001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร อ.เมืองฯ250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อ.นาแก300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อ.เรณูนคร264,000.00264,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ อ.เมืองนครพนม100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา อ.นาแก350,000.00350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนนางามวิทยาคาร อ.เรณูนคร250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร อ.ธาตุพนม300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อ.ธาตุพนม350,000.00350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033009 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านกลางน้อย อ.เมืองนครพนม201,000.00201,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033011 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านกอก อ.ปลาปาก300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรเงรียนบ้านกุงโกน อ.ปลาปาก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านกุดฉิม อ.ธาตุพนม350,000.00350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านกุรุคุ อ.เมืองนครพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ อ.ธาตุพนม198,000.00198,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านแขนนาง อ.นาแก300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) อ.เมืองนครพนม224,000.00224,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านคำพอก อ.เมืองนครพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก240,000.00240,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร109,000.00109,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาประกอบ โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโณอุปถัมภ์) อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ปลาปาก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 อ.วังยาง180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโคกสูง อ.ปลาปาก116,000.00116,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร400,000.00400,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านจำปา อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย อ.เมืองนครพนม206,000.00206,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดงดู่งาม อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา อ.นาแก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดงบาก อ.เรณูนคร250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม178,000.00178,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอนขาว อ.เรณูนคร250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนดู่ อ.ปลาปาก268,000.00268,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองนครพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอนโทน อ.นาแก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา) อ.ธาตุพนม100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอนม่วง อ.เมืองนครพนม300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง อ.นาแก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) อ.ธาตุพนม180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อ.ธาตุพนม314,000.00314,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว อ.ธาตุพนม220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อ.เมืองนครพนม400,000.00400,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อ.เมืองนครพนม180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) อ.ธาตุพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ อ.นาแก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาขาม อ.เรณูนคร100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อ.เมืองนครพนม 100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม อ.เมืองนครพนม300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนางเลิศ อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนางาม อ.ปลาปาก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033059 ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านนาเชือก อ.ปลาปาก387,800.00367,281.6620,518.3494.71% อนุมัติงบ-33
033060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาเชือก อ.ปลาปาก300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาดี อ.เรณูนคร220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อ.เรณูนคร220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาทราย อ.เมืองนครพนม101,000.00101,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033064 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง อ.นาแก159,100.00159,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาป่งคอง อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาม่วง อ.เรณูนคร300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนามะเขือ อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนายอ อ.เรณูนคร207,000.00207,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนายอน้อย อ.เรณูนคร207,000.00207,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาโสก อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม 180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อ.เมืองนครพนม180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม350,000.00350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เรณูนคร149,000.00149,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ อ.เรณูนคร180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโนนหอม อ.นาแก242,000.00242,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อ.ธาตุพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง อ.วังยาง250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม 250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมป์) อ.ธาตุพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านพิมานท่า อ.นาแก300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อ.นาแก277,000.00277,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ อ.เมืองนครพนม235,000.00235,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโพนทา อ.ปลาปาก100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน อ.เมืองนครพนม300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโพนแพง อ.ธาตุพนม300,000.00299,500.00500.0099.83% อนุมัติงบ-33
033092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน อ.วังยาง220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033093 ก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) โรงเรียนบ้านมหาชัย อ.ปลาปาก393,000.00378,855.4114,144.5996.40% อนุมัติงบ-33
033094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านมหาชัย อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง246,200.00246,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านวังกะเบา อ.ปลาปาก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านวังม่วง อ.ปลาปาก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านวังยาง อ.ปลาปาก170,000.00170,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง อ.เมืองนครพนม265,000.00265,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านศรีธน อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น อ.เรณูนคร220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ อ.ปลาปาก205,000.00205,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองนครพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 187 อ.วังยาง105,000.00105,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านสุขเจริญ อ.เมืองนครพนม200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโสกแมว อ.ธาตุพนม243,000.00243,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง อ.เมืองนครพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองแคน อ.วังยาง220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033111 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมืองนครพนม220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองดินแดง อ.เมืองนครพนม172,000.00172,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ปลาปาก200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อ.ปลาปาก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง อ.ปลาปาก120,000.00120,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง อ.เมืองนครพนม350,000.00350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองบึง อ.วังยาง220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อ.เมืองนครพนม400,000.00400,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน อ.วังยาง172,000.00172,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อ.วังยาง362,600.00362,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองนครพนม 292,000.00292,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้าหนองหญ้าปล้องขัวสูง อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า อ.ธาตุพนม151,000.00151,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม อ.นาแก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.ธาตุพนม210,000.00210,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อ.เรณูนคร100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อ.ธาตุพนม400,000.00400,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง อ.นาแก220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อ.นาแก180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อ.ปลาปาก250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033135 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนมรุกขนคร อ.ธาตุพนม300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อ.เมืองนครพนม250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร376,000.00376,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก400,000.00400,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) อ.เมืองนครพนม400,000.00400,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง250,000.00250,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก178,000.00178,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
033142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม400,000.00399,500.00500.0099.88% อนุมัติงบ-33
033143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อ.ธาตุพนม220,000.00220,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
2018-10-30032ค่าจ้างนักการภารโรงในส่วนที่ สพฐ.เจียดจ่าย 17 อัตรา 9,000 บาท 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.62) และประกันสังคม963,900.00926,100.0037,800.0096.08%
032001 ค่าจ้างนักการภารโรงในส่วนที่ สพฐ.เจียดจ่าย 17 อัตรา 9,000 บาท 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.62) และประกันสังคม963,900.00926,100.0037,800.0096.08% อนุมัติงบ-32
2018-10-30031ค่าดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 256220,000.000.0020,000.000.00%
031001 ค่าดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 256220,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-31
2018-10-30030ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams)5,500.004,900.00600.0089.09%
030001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams)5,500.004,900.00600.0089.09% อนุมัติงบ-30
2018-10-30029ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับ สพท./จังหวัด/ระดับภูมิภาค /ระดับชาติ 17ต.ค.-1260,000.00119,480.00140,520.0045.95%
029001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับ สพท./จังหวัด/ระดับภูมิภาค /ระดับชาติ 17ต.ค.-1260,000.00119,480.00140,520.0045.95% อนุมัติงบ-29
2018-10-30028ค่าจ้างนักการภสนโรงที่ได้รับจัดสรร 6 เดือน (ตค.-มี.ค.62)623,700.00623,700.000.00100.00%
028001 ค่าจ้างนักการภสนโรงที่ได้รับจัดสรร 6 เดือน (ตค.-มี.ค.62)623,700.00623,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-28
2018-10-30027ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพท.บรรจุใหม่37,750.000.0037,750.000.00%
027001 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพท.บรรจุใหม่37,750.000.0037,750.000.00% อนุมัติงบ-27
2018-10-30026ค่าใช้จ่ายกรรมการตรวจสอบภายในเข้าอบรมปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน 2,900.002,900.000.00100.00%
026001 ค่าใช้จ่ายกรรมการตรวจสอบภายในเข้าอบรมปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน 2,900.002,900.000.00100.00% อนุมัติงบ-26
2018-10-30025ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 20 อัตราๆละ 15,000 บาท 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.62)1,575,000.001,575,000.000.00100.00%
025001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 20 อัตราๆละ 15,000 บาท 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.62)1,575,000.001,575,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-25
2018-10-30024ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงาน (7,500 บาท/เดือน) และสถานศึกษาฯ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.62)2,922,000.00144,052.702,777,947.304.93%
024001 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงาน สพป.นพ.1 (7,500 บาท/เดือน) และสถานศึกษาฯ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.45,000.0014,328.0030,672.0031.84% อนุมัติงบ-24
024002 โรงเรียนบ้านกุรุคุ อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024003 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024004 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024005 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024006 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024007 โรงเรียนบ้านนาป่ง อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024008 โรงเรียนบ้านกล้วย อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024009 โรงเรียนบ้านชะโนต อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024010 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024011 โรงเรียนขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024012 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024013 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024014 โรงเรียนบ้านหนองยาว อ.เมืองนครพนม9,000.001,498.007,502.0016.64% อนุมัติงบ-24
024015 โรงเร่ียนบ้านหนองดินแดง อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024016 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองนครพนม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024017 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024018 โรงเรียนบ้านทุ่งมน อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024019 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน อ.เมืองนครพนม9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024020 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อ.เมืองนครพนม12,000.003,787.808,212.2031.57% อนุมัติงบ-24
024021 โรงเรียนบ้านกกไฮ อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024022 โรงเรียนบ้านดงหมู อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024023 โรงเรียนบ้านนาหลวง อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024024 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) อ.เมืองนครพนม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024025 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024026 โรงเรียนบ้านนาทราย อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024027 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024028 โรงเรียนบ้านดอนยานาง อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024029 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024030 โรงเรียนบ้านนาราชควาย อ.เมืองนครพนม12,000.001,808.3010,191.7015.07% อนุมัติงบ-24
024031 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024032 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024033 โรงเรียนบ้านสร้างหิน อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024034 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024035 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม30,000.004,600.0025,400.0015.33% อนุมัติงบ-24
024036 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024037 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) อ.เมืองนครพนม30,000.004,044.8025,955.2013.48% อนุมัติงบ-24
024038 โรงเรียนบ้านดงยอ อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024039 โรงเรียนบ้านกลางน้อย อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024040 โรงเรียนบ้านดงติ้ว อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024041 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด อ.เมืองนครพนม12,000.003,787.808,212.2031.57% อนุมัติงบ-24
024042 โรงเร่ียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฏร์บำรุง) อ.เมืองนครพนม12,000.003,787.808,212.2031.57% อนุมัติงบ-24
024043 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024044 โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม21,000.003,424.0017,576.0016.30% อนุมัติงบ-24
024045 โรงเรียนบ้านวังกระแส อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024046 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024047 โรงเรียนบ้านดงสว่่างเจริญวิทย์ อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024048 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อ.เมืองนครพนม30,000.004,922.0025,078.0016.41% อนุมัติงบ-24
024049 โรงเรียนบ้านดอนม่วง อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024050 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024051 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024052 โรงเรียนบ้านสุขเกษม อ.เมืองนครพนม9,000.001,391.007,609.0015.46% อนุมัติงบ-24
024053 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024054 โรงเรียนบ้านโคกก่อง อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024055 โรงเรียนบ้านคำสว่าง อ.เมืองนครพนม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024056 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เมืองนครพนม9,000.001,498.007,502.0016.64% อนุมัติงบ-24
024057 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024058 โรงเรียนบ้านวังตาม้ว อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024059 โรงเรียนเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024060 โรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมืองนครพนม9,000.004,494.004,506.0049.93% อนุมัติงบ-24
024061 โรงเรียนบ้านดงโชค อ.เมืองนครพนม9,000.00749.008,251.008.32% อนุมัติงบ-24
024062 โรงเรียนบ้านคำพอก อ.เมืองนครพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024063 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อ.เมืองนครพนม21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024064 โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองนครพนม12,000.001,915.3010,084.7015.96% อนุมัติงบ-24
024065 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024066 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024067 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อ.เมืองนครพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024068 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อ.ปลาปาก21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024069 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024070 โรงเรียนบ้านดอนดู่ อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024071 โรงเรียนบ้านโพนทา อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024072 โรงเรียนบ้านนางาม อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024073 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024074 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024075 โรงเรียนบ้านวังกะเบา อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024076 โรงเรียนบ้านนาสีนวล อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024077 โรงเรียนบ้านศรีธน อ.ปลาปาก12,000.003,424.008,576.0028.53% อนุมัติงบ-24
024078 โรงเร่ียนบ้านสว่างสำราญ อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024079 โรงเรียนบ้านโคกสูง อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024080 โรงเรียนบ้านม่วง อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024081 โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024082 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024083 โรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้ววิทยา อ.ปลาปาก12,000.001,926.0010,074.0016.05% อนุมัติงบ-24
024084 โรงเรียนบ้านนามะเขือ อ.ปลาปาก12,000.00749.0011,251.006.24% อนุมัติงบ-24
024085 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024086 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024087 โรงเรียนบ้านนาขาม อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024088 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024089 โรงเรียนบ้านกอก อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024090 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024091 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024092 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024093 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024094 โรงเรียนบ้านวังสิม อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024095 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024096 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024097 โรงเรียนบ้านมหาชัย อ.ปลาปาก12,000.003,424.008,576.0028.53% อนุมัติงบ-24
024098 โรงเรียนบ้านทันสมัย อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024099 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024100 โรงเรียนบ้านวังม่วง อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024101 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024102 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024103 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อ.ปลาปาก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024104 โรงเรียนบ้านนาเชือก อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024105 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี อ.ปลาปาก21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024106 โรงเรียนบ้านนาสะเดา อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024107 โรงเรียนบ้านโพนทัน อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024108 โรงเรียนบ้านจรุกเตย อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024109 โรงเรียนบ้านกุงโกน อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024110 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ อ.ปลาปาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024111 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024112 โรงเรียนบ้านกุดฉิม อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024113 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024114 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ อ.ธาตุพนม9,000.001,476.607,523.4016.41% อนุมัติงบ-24
024115 โรงเรียนบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024116 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อ.ธาตุพนม12,000.001,893.9010,106.1015.78% อนุมัติงบ-24
024117 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024118 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" อ.ธาตุพนม30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024119 โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024120 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) อ.ธาตุพนม9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024121 โรงเรียนหัวบึงทุ่งเขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 อ.ธาตุพนม30,000.004,815.0025,185.0016.05% อนุมัติงบ-24
024122 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024123 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024124 โรงเร่ียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร อ.ธาตุพนม9,000.001,498.007,502.0016.64% อนุมัติงบ-24
024125 โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม9,000.001,498.007,502.0016.64% อนุมัติงบ-24
024126 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024127 โรงเรียนบ้านดงก้อม อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024128 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง อ.ธาตุพนม9,000.001,284.007,716.0014.27% อนุมัติงบ-24
024129 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024130 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024131 โรงเรียนขอนกองโพนทอง อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024132 โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024133 โรงเรียนบ้านคำชะอี อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024134 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024135 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024136 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) อ.ธา่ตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024137 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024138 โรงเรียนบ้านคับพวง อ.ธาตุพนม9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024139 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024140 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) อ.ธาตพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024141 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024142 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024143 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024144 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024145 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ.ธาตุพนม12,000.004,000.008,000.0033.33% อนุมัติงบ-24
024146 โรงเรียนมรุกขนคร อ.ธาตุพนม12,000.003,852.008,148.0032.10% อนุมัติงบ-24
024147 โรงเรียนบ้านนาทาม อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024148 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024149 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024150 โรงเรียนบ้านโพนแพง อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024151 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024152 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อ.ธาตุพนม12,000.005,746.606,253.4047.89% อนุมัติงบ-24
024153 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024154 โรงเรียนบ้านดงขวาง อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024155 โรงเรียนอุ้มเหม้าวิทยาคาร อ.ธาตุพนม12,000.001,893.9010,106.1015.78% อนุมัติงบ-24
024156 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024157 โรงเรียนบ้านโสกแมว อ.ธาตุพนม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024158 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อ.ธาตุพนม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024159 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024160 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024161 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024162 โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024163 โรงเรียนบ้านนาม่วง อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024164 โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024165 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) อ.เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024166 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024167 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024168 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024169 โรงเรียนบ้านดอนขาว อ.เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024170 โรงเรียนบ้านนาขาม อ.เรณูนคร9,000.001,498.007,502.0016.64% อนุมัติงบ-24
024171 โรงเรียนบ้านเหิบ อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024172 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024173 โรงเรียนบ้านนายอ อ.เรณูนคร12,000.001,893.9010,106.1015.78% อนุมัติงบ-24
024174 โรงเรียนนางามวิทยาคาร อ.เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024175 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น อ.เรณูนคร9,000.001,300.007,700.0014.44% อนุมัติงบ-24
024176 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024177 โรงเรียนบ้านนายอน้อย อ.เรณูนคร9,000.001,300.007,700.0014.44% อนุมัติงบ-24
024178 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024179 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024180 โรงเรียนบ้านดงบาก อ.เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024181 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024182 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024183 โรงเรียนบ้านดงมะเอก อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024184 โรงเรียนบ้านคำผาสุก อ.เรณูนคร9,000.001,262.507,737.5014.03% อนุมัติงบ-24
024185 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร30,000.004,494.0025,506.0014.98% อนุมัติงบ-24
024186 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024187 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ อ.เรณูนคร9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024188 โรงเรียนบ้านนาบั่ว อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024189 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024190 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024191 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า อ.เรณูนคร9,000.001,498.007,502.0016.64% อนุมัติงบ-24
024192 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024193 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น อ.เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024194 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024195 โรงเรียนบ้านนาดี อ.เรณูนคร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024196 โรงเรียนบ้านดอนโทน อ.นาแก9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024197 โรงเรียนบ้านศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024198 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024199 โรงเรียนบ้านจำปา อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024200 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50(บ้านคำพี้) อ.นาแก21,000.003,498.9017,501.1016.66% อนุมัติงบ-24
024201 โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024202 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024203 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อ.นาแก30,000.009,822.6020,177.4032.74% อนุมัติงบ-24
024204 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024205 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024206 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024207 โรงเรียนบ้านนาคู่ อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024208 โรงเรียนบ้านแขนนาง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024209 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024210 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024211 โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024212 โรงเรียนบ้านหนองคอง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024213 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024214 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024215 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024216 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024217 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024218 โรงเรียนบ้านนาโสก อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024219 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024220 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024221 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024222 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024223 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024224 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024225 โรงเรียนบ้านดงอินา อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024226 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024227 โรงเรียนธารน้ำใจ อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024228 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024229 โรงเรียนบ้านพิมานท่า อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024230 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024231 โรงเรียนบ้านจอมมณี อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024232 โรงเรียนบ้านปากบัง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024233 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024234 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024235 โรงเรียนบ้านนางเลิศ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024236 โรงเรียนบ้านหนองกุง ฮินดูสมาช อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024237 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024238 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024239 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024240 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024241 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024242 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024243 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024244 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง อ.นาแก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024245 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ อ.นาแก9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-24
024246 โรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024247 โรงเรียนบ้านคำเม็ก อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024248 โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.นาแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024249 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024250 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024251 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024252 โรงเรียนบ้านโนนหอม อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024253 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024254 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024255 โรงเรียนบ้านหนองบึง อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024256 โรงเรียนบ้านหนองแคน อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024257 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024258 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024259 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024260 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024261 บ้านสามแยกหัวภูธร อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024262 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
024263 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน อ.วังยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-24
2018-10-30023ค่าใช้จ่ายเตรียมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ กศ.ขั้นพื้นฐาน ปี กศ.6120,000.000.0020,000.000.00%
023001 ค่าใช้จ่ายเตรียมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ กศ.ขั้นพื้นฐาน ปี กศ.6120,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-23
2018-10-30022ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบาย ศธ. 140 อัตรา ๆละ 9,000 บาท (พ.ย.-ม.ค.62)3,780,000.001,233,000.002,547,000.0032.62%
022001 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบาย ศธ. 140 อัตรา ๆละ 9,000 บาท (พ.ย.-ม.ค.62)3,780,000.001,233,000.002,547,000.0032.62% อนุมัติงบ-22
2018-10-30021ค่าตอบแทนจ้างอัตราปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในส่วนเจียดจ่าย 19 อัตรา (ต.ค.-มี.ค.62) เดือนละ 15,000 บาท1,795,500.001,632,483.97163,016.0390.92%
021001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในส่วนเจียดจ่าย 19 อัตรา (ต.ค.-มี.ค.62) เดือนละ 15,000 บาท1,795,500.001,632,483.97163,016.0390.92% อนุมัติงบ-21
2018-10-30020ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV220,000.0083,750.00136,250.0038.07%
020001 ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV220,000.0083,750.00136,250.0038.07% อนุมัติงบ-20
2018-10-30019ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงศูนย์สอบจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 28-30ต.ค.619,560.009,200.00360.0096.23%
019001 ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงศูนย์สอบจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 28-30ต.ค.619,560.009,200.00360.0096.23% อนุมัติงบ-19
2018-10-30018ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 25 อัตรา (6เดือน ต.ค.-มี.ค.62)2,362,500.002,362,500.000.00100.00%
018001 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 25 อัตรา (6เดือน ต.ค.-มี.ค.62)2,362,500.002,362,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-18
2018-10-30017ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1 รายการค่าจัดการเรียนการสอน26,967,500.0026,967,500.000.00100.00%
017001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1 รายการค่าจัดการเรียนการสอน26,967,500.0026,967,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-17
2018-10-30016ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรีย6,195,210.006,195,210.000.00100.00%
016001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรีย6,195,210.006,195,210.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
2018-10-30015ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1 รายการอุปกรณ์การเรียน4,351,880.004,351,880.000.00100.00%
015001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1 รายการอุปกรณ์การเรียน4,351,880.004,351,880.000.00100.00% อนุมัติงบ-15
2018-10-30014ค่าครุภัณฑ์ 22 รายการ (กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น)1,525,420.0036,000.001,489,420.002.36%
014001 ค่าครุภัณฑ์ 22 รายการ (กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น)1,525,420.0036,000.001,489,420.002.36% อนุมัติงบ-14
2018-10-30013ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน สพท. 89 รายการ7,458,380.000.007,458,380.000.00%
2018-10-30012ค่าเช่าบ้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งวดที่ 11,058,400.00798,579.30259,820.7075.45%
012001 ค่าเช่าบ้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งวดที่ 11,058,400.00798,579.30259,820.7075.45% อนุมัติงบ-12
2018-10-30011ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 (5เดือน พ.ย.-31มี.ค.62)1,955,000.00710,770.001,244,230.0036.36%
011001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 (5เดือน พ.ย.-31มี.ค.62)1,955,000.00710,770.001,244,230.0036.36% อนุมัติงบ-11
2018-10-30010ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน สพท.(พิมพ์ดีด ยาม พนง.ทำความสะอาด 6 เดือน(ต.ค.-มี.ค.52)226,800.00226,800.000.00100.00%
010001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.(พิมพ์ดีด 1 อัตรา เวรยาม 2 อัตรา ทำความสะอาด 1 อัตราระยะ 6 เดือ226,800.00226,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-10
2018-10-30009ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 1,080,400.001,700,290.00-619,890.00157.38%
009001 ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 1,080,400.001,700,290.00-619,890.00157.38% อนุมัติงบ-9
2018-10-30008ค่าตอบแทนจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 90 อัตรา ๆละ 15,000 บาท และเงินประกันสังคม8,505,000.008,504,500.00500.0099.99%
008001 ค่าตอบแทนจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 90 อัตรา ๆละ 15,000 บาท และเงินประกันสังคม8,505,000.008,504,500.00500.0099.99% อนุมัติงบ-8
2018-10-30007งบบริหารสำนักงาน งวดที่ 1500,000.00397,900.00102,100.0079.58%
007005 ค่าจ้างพนักงานบัญชี (10,500 บาท/เดือน/6 เดือน/2 คน รวมประกันสังคม)132,300.00132,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-7
007004 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด (9,000บาท/เดือน/6 เดือน/2 คน รวมประกันสังคม113,400.00113,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-7
007003 ค่าจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท/เดือน/6 เดือน/1 คน รวมประกันสังคม94,500.0094,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-7
007001 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง100,100.000.00100,100.000.00% อนุมัติงบ-7
007002 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย3,000.001,000.002,000.0033.33% อนุมัติงบ-7
007006 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ (9,000 บาท/เดือน/6 เดือน/1 คน รวมประกันสังคม)56,700.0056,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-7
2018-10-30006งบบริหารสำนักงาน1,200,000.00658,733.18541,266.8254.89%
006008 ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าอินเทอร์เน็ต400,000.00244,880.62155,119.3861.22% อนุมัติงบ-6
006007 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร20,000.009,402.0010,598.0047.01% อนุมัติงบ-6
006006 ค่าใช้จ่ายบำรุงเครื่องปรับอากาศ47,550.0012,650.0034,900.0026.60% อนุมัติงบ-6
006001 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก200,000.00156,772.0043,228.0078.39% อนุมัติงบ-6
006002 ค่าซ่อมแซมแยานพาหนะและขนส่ง100,000.0016,059.1383,940.8716.06% อนุมัติงบ-6
006003 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน100,000.0060,225.0039,775.0060.22% อนุมัติงบ-6
006004 ค่าวัสดุสำนักงาน180,000.0099,073.5380,926.4755.04% อนุมัติงบ-6
006005 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น152,450.0059,670.9092,779.1039.14% อนุมัติงบ-6
2018-10-30005งบบริหารสำนักงาน งวดที่ 1300,000.00126,459.71173,540.2942.15%
005001 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา50,000.0047,025.002,975.0094.05% อนุมัติงบ-5
005002 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการโรงเรียน50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-5
005003 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก100,000.0062,606.0037,394.0062.61% อนุมัติงบ-5
005004 โครงการวันสำคัญ20,000.006,000.0014,000.0030.00% อนุมัติงบ-5
005005 คัดเลือกพนักงานราชการ25,000.008,690.0016,310.0034.76% อนุมัติงบ-5
005006 งบบริหารกรณีเร่งด่วน55,000.002,138.7152,861.293.89% อนุมัติงบ-5
2018-10-30004สมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ รอบ 4(2560-2564) 3 เดือน(ต.ค.-ธค.61) 57อัตรา 126,018.00126,018.000.00100.00%
004001 สมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ รอบ 4(2560-2564) 3 เดือน(ต.ค.-ธค.61) 57อัตรา126,018.00126,018.000.00100.00% อนุมัติงบ-4
2018-10-30003ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.3,530,499.003,530,499.000.00100.00%
003001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.3,530,499.003,530,499.000.00100.00% อนุมัติงบ-3
2018-10-30002ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 6 เดือนแรก (ต.ค.61-มี.ค.62)5,103,000.005,103,000.000.00100.00%
002001 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 6 เดือนแรก (ต.ค.61-มี.ค.62) 57 อัตรา5,103,000.005,103,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-2
2018-10-30001ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก12,810,400.0012,214,477.84595,922.1695.35%
001001 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก12,810,400.0012,214,477.84595,922.1695.35% อนุมัติงบ-1
รวม343,676,587.00168,168,672.00175,507,915.0048.93%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ