วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามยุทธศาสตร์
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
   เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2019-10-28018ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(4เดือน)3,243,600.000.003,243,600.000.00%
018001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(4เดือน)3,243,600.000.003,243,600.000.00% อนุมัติงบ-18
2019-10-28017ค่าจ้างนักการภารโรง 51 อัตรา(เจียดจ่าย) รวมประกันสังคม 9450/เดือน 3 เดือน(ต.ค.-ธ.ค.62)1,445,850.000.001,445,850.000.00%
017001 ค่าจ้างนักการภารโรง 51 อัตรา(เจียดจ่าย) รวมประกันสังคม 9450/เดือน 3 เดือน(ต.ค.-ธ.ค.62)1,445,850.000.001,445,850.000.00% อนุมัติงบ-17
2019-10-28016ค่าจ้างนักการภารโรง 45 อัตรา รวมประกันสังคม 3เดือน(ต.ค.-ธ.ค.62)1,275,750.000.001,275,750.000.00%
016001 ค่าจ้างนักการภารโรง 45 อัตรา รวมประกันสังคม 3เดือน(ต.ค.-ธ.ค.62)1,275,750.000.001,275,750.000.00% อนุมัติงบ-16
2019-10-28015ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 30 อัตรา รวมสมทบกองทุนฯ 4 เดือน(ต.ค.-ม.ค.)1,890,000.000.001,890,000.000.00%
015001 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 30 อัตรา รวมสมทบกองทุนฯ 4 เดือน(ต.ค.-ม.ค.)1,890,000.000.001,890,000.000.00% อนุมัติงบ-15
2019-10-28014ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน2/62 ปีงบ 63/70%26,226,000.000.0026,226,000.000.00%
014001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน2/62 ปีงบ 63/70%26,226,000.000.0026,226,000.000.00% อนุมัติงบ-14
2019-10-28013ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน2/62 ปีงบ 63/70%6,012,084.000.006,012,084.000.00%
013001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน2/62 ปีงบ 63/70%6,012,084.000.006,012,084.000.00% อนุมัติงบ-13
2019-10-28012ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน2/62 ปีงบ 63/70%4,244,465.000.004,244,465.000.00%
012001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน2/62 ปีงบ 63/70%4,244,465.000.004,244,465.000.00% อนุมัติงบ-12
2019-10-28011ค่าเช่าบ้าน ระยะ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค.62)743,000.000.00743,000.000.00%
011001 ค่าเช่าบ้าน ระยะ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค.62)743,000.000.00743,000.000.00% อนุมัติงบ-11
2019-10-28010ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรีบนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ DLTV9,600.000.009,600.000.00%
010001 ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรีบนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ DLTV9,600.000.009,600.000.00% อนุมัติงบ-10
2019-10-28009ค่าใช้จ่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ สพฐ.ปีงบ6222,000.000.0022,000.000.00%
009001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ สพฐ.ปีงบ6222,000.000.0022,000.000.00% อนุมัติงบ-9
2019-10-28008ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก. โรงเรียนอนุบาลนครพนม12,939,000.000.0012,939,000.000.00%
008001 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก. โรงเรียนอนุบาลนครพนม12,939,000.000.0012,939,000.000.00% อนุมัติงบ-8
2019-10-28007งบบริหารสำนักงาน300,000.000.00300,000.000.00%
007001 ค่าสาธารณูปโภค300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-7
2019-10-28006งบบริหารสำนักงาน1,000,000.000.001,000,000.000.00%
006001 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-6
006002 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน93,400.000.0093,400.000.00% อนุมัติงบ-6
006003 ค่าวัสดุสำนักงาน100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-6
006004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น130,000.000.00130,000.000.00% อนุมัติงบ-6
006005 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-6
006006 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-6
006007 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-6
006008 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-6
006009 ค่าจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บ./เดือน รวม 6 เดือน 94,500 บาท94,500.000.0094,500.000.00% อนุมัติงบ-6
006010 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา 9,000 บ./ประกันสังคม450 บ. รวม 6 เดือน 113,400 บาท113,400.000.00113,400.000.00% อนุมัติงบ-6
006011 ค่าจ้างพนักงานบัญชี 2 อัตรา 10,500บ./ประกันสังคม 525 บ. รวม 6 เดือน 132,300 บาท132,300.000.00132,300.000.00% อนุมัติงบ-6
006012 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา 9,000 บ/ประกัน 450 บ. รวม 6 เดือน 113,400 บาท113,400.000.00113,400.000.00% อนุมัติงบ-6
2019-10-28005งบบริหารสำนักงาน200,000.000.00200,000.000.00%
005001 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-5
2019-10-28004เงินสมทบประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ 55 อัตรา 4เดือน(ต.ค.62-ม.ค.63)191,300.000.00191,300.000.00%
004001 เงินสมทบประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ 55 อัตรา 4เดือน(ต.ค.62-ม.ค.63)191,300.000.00191,300.000.00% อนุมัติงบ-4
2019-10-28003ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 55 อัตรา 4เดือน(ต.ค.62-ม.ค.63)4,698,000.000.004,698,000.000.00%
003001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 55 อัตรา 4เดือน(ต.ค.62-ม.ค.63)4,698,000.000.004,698,000.000.00% อนุมัติงบ-3
2019-10-28002ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการ 105 อัตราๆละ15,000 บาท 4 เดือน(ต.ค.-ม.ค.63) รวมประกันสังคม6,615,000.000.006,615,000.000.00%
002001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการ 105 อัตราๆละ15,000 บาท 4 เดือน(ต.ค.-ม.ค.63) รวมประกันสังคม6,615,000.000.006,615,000.000.00% อนุมัติงบ-2
2019-10-28001ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มเติมให้ครบทุกโรงเรียน (144 อัตรา) ระยะ3เดือนๆ3,888,000.000.003,888,000.000.00%
001001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มเติมให้ครบทุกโรงเรียน (144 อัตรา) ระยะ3เดือนๆ3,888,000.000.003,888,000.000.00% อนุมัติงบ-1
รวม74,943,649.000.0074,943,649.000.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ