วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามยุทธศาสตร์
วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
   เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2020-10-29143ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา5,000.000.005,000.000.00%
143001 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-143
2020-10-29142เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.64) 70 อัตรา22,100.000.0022,100.000.00%
142001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.64) 70 อัตรา22,100.000.0022,100.000.00% อนุมัติงบ-142
2020-10-29141ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.64) 70 อัตรา4,224,500.000.004,224,500.000.00%
141001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.64) 70 อัตรา4,224,500.000.004,224,500.000.00% อนุมัติงบ-141
2020-10-29140ค่าพาหนะเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียน 2/63(ครั้งที่2)428,600.000.00428,600.000.00%
140001 ค่าพาหนะเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียน 2/63(ครั้งที่2)428,600.000.00428,600.000.00% อนุมัติงบ-140
2020-10-29139ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพันโรงเรียนวัดพระธาตุพนม212ล./57ข-ก (ครั้งที่3)2,606,400.000.002,606,400.000.00%
139001 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพันโรงเรียนวัดพระธาตุพนม212ล./57ข-ก (ครั้งที่3)2,606,400.000.002,606,400.000.00% อนุมัติงบ-139
2020-10-29138เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสานศึกษา20,000.000.0020,000.000.00%
138001 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสานศึกษา20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-138
2020-10-29137ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)ภาคเรียน1/64(70%)13,004,550.0013,004,550.000.00100.00%
137001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)ภาคเรียน1/64(70%)13,004,550.0013,004,550.000.00100.00% อนุมัติงบ-137
2020-10-29136ค่าดำเนินการจัดทำใบงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียน 1/6412,600.000.0012,600.000.00%
136001 ค่าดำเนินการจัดทำใบงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียน 1/6412,600.000.0012,600.000.00% อนุมัติงบ-136
2020-10-29135ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5(เดือนพ.ค.-ก.ค.64) 1,069,000.00780,000.00289,000.0072.97%
135001 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5(เดือนพ.ค.-ก.ค.64) 1,069,000.00780,000.00289,000.0072.97% อนุมัติงบ-135
2020-10-29134ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 8,000.000.008,000.000.00%
134001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-134
2020-10-29133ค่าใช้จ่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี กศ9,000.000.009,000.000.00%
133001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี กศ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-133
2020-10-29132ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"ด้านการอ่านออกเขียนได้"ของผู้เรียน6,000.000.006,000.000.00%
132001 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"ด้านการอ่านออกเขียนได้"ของผู้เรียน6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-132
2020-10-29131ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของ สพท.เรื่องการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)3,000.000.003,000.000.00%
131001 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของ สพท.เรื่องการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-131
2020-10-29130ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ(48,000.000.0048,000.000.00%
130001 ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ(48,000.000.0048,000.000.00% อนุมัติงบ-130
2020-10-29129ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมการจั43,000.000.0043,000.000.00%
129001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมการจั43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-129
2020-10-29128ค่าใช้จ่ายดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ.15,000.000.0015,000.000.00%
128001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ.15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-128
2020-10-29127ค่าใช้จ่ายดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR10,000.000.0010,000.000.00%
127001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-127
2020-10-29126ค่าใช้จ่ายในการรายงานตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื13,000.000.0013,000.000.00%
126001 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื13,000.000.0013,000.000.00% อนุมัติงบ-126
2020-10-29125ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการลูกเสื้อต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 280,000.000.0080,000.000.00%
125001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการลูกเสื้อต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 280,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-125
2020-10-29124สนับสนุบงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบ 645,000.000.005,000.000.00%
124001 สนับสนุบงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบ 645,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-124
2020-10-29123ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธย826,460.000.00826,460.000.00%
123001 โรงเรียนบ้านวังตามัว อ.เมืองนครพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 55 ชุด86,900.000.0086,900.000.00% อนุมัติงบ-123
123002 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 ชุด33,600.000.0033,600.000.00% อนุมัติงบ-123
123003 โรงเรียนบ้านวังตามัว อ.เมืองนครพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 32 ชุด53,760.000.0053,760.000.00% อนุมัติงบ-123
123004 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อ.เมืองนครพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ชุด67,200.000.0067,200.000.00% อนุมัติงบ-123
123005 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 15 ชุด25,200.000.0025,200.000.00% อนุมัติงบ-123
123006 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) อ.ธาตุพนม เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น13,000.000.0013,000.000.00% อนุมัติงบ-123
123007 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ อ.ปลาปาก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-123
123008 โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ)100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-123
123009 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ2(เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-123
123010 สพป.นครพนม เขต 1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 3 เครื่อง32,700.000.0032,700.000.00% อนุมัติงบ-123
123011 สพป.นครพนม เขต 1 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด2,600.000.002,600.000.00% อนุมัติงบ-123
123012 สพป.นครพนม เขต 1 เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-123
123013 สพป.นครพนม เขต 1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) 6 เครื่อง90,000.000.0090,000.000.00% อนุมัติงบ-123
123014 สพป.นครพนม เขต 1 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง14,000.000.0014,000.000.00% อนุมัติงบ-123
123015 สพป.นครพนม เขต 1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 NSL 1 เครื่อง62,500.000.0062,500.000.00% อนุมัติงบ-123
123016 สพป.นครพนม เขต 1 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง36,000.000.0036,000.000.00% อนุมัติงบ-123
2020-10-29122ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ2,424,320.000.002,424,320.000.00%
122001 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 18 ชุด28,440.000.0028,440.000.00% อนุมัติงบ-122
122002 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 13 ชุด20,540.000.0020,540.000.00% อนุมัติงบ-122
122003 โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ปลาปาก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด23,700.000.0023,700.000.00% อนุมัติงบ-122
122004 โรงเรียนบ้านนาม่วง อ.เรณูนคร โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ชุด39,500.000.0039,500.000.00% อนุมัติงบ-122
122005 โรงเรียนมรุกขนคร อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ชุด34,760.000.0034,760.000.00% อนุมัติงบ-122
122006 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เรณูนคร โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ชุด39,500.000.0039,500.000.00% อนุมัติงบ-122
122007 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด15,800.000.0015,800.000.00% อนุมัติงบ-122
122008 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-122
122009 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 21 ชุด33,180.000.0033,180.000.00% อนุมัติงบ-122
122010 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อ.เมืองนครพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122011 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรที่ 164 อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด23,700.000.0023,700.000.00% อนุมัติงบ-122
122012 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ อ.เมืองนครพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122013 โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เรณูนคร โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ชุด39,500.000.0039,500.000.00% อนุมัติงบ-122
122014 โรงเรียนบ้านโพนทา อ.ปลาปาก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด15,800.000.0015,800.000.00% อนุมัติงบ-122
122015 โรงเรียนบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-122
122016 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา อ.นาแก อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ1(เลือกรายการ)43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122017 โรงเรียนบ้านโนนหอม อ.วังยาง อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 1 (เลือกรายการ)43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122018 โรงเรียนบ้านหัวดอนฯ อ.ธาตุพนม อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 1 (เลือกรายการ)43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122019 โรงเรียนบ้านนาทราย อ.เมืองนครพนมอุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1(เลือกรายการ)43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122020 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม อ.นาแก อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 2 (เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122021 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 2(เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122022 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อ.เมืองนครพนม อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 2 (เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122023 โรงเรียนบ้านโพนทา อ.ปลาปาก เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122024 โรงเรียนบ้านหัวดอน อ.ธาตุพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122025 โรงเรียนบ้านสุขเกษม อ.เมืองนครพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122026 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เมืองนครพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122027 โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122028 โรงเรียนบ้นดินดำหมากเฟือง อ.นาแก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122029 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ อ.เรณูนคร อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122030 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด อ.เมืองนครพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122031 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ.เมืองนครพนม อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ)108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122032 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง อ.นาแก อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ)108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122033 โรงเรียนบ้านนาบัว อ.เรณูนคร อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ)108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122034 โรงเรียนบ้านกล้วย อ.เมืองนครพนม อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ)108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122035 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อ.วังยาง อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ)108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122036 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน อ.วังยาง เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122037 โรงเรียนบ้านหนองบึง อ.วังยาง เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122038 โรงเรียนบ้านหนองแคน อ.วังยาง เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122039 โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ปลาปาก เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-122
122040 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อ.เมืองนครพนม เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน10,900.000.0010,900.000.00% อนุมัติงบ-122
122041 โรงเรียนบ้านนาม่วง อ.เรณูนคร เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-122
122042 โรงเรียนบ้านจำปา อ.นาแก เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-122
2020-10-29121ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา503,840.000.00503,840.000.00%
121001 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 13 ชุด19,240.000.0019,240.000.00% อนุมัติงบ-121
121002 โรงเรียนบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121003 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา อ.นาแก โต๊ะเก้าอีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 10 ชุด14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121004 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง อ.นาแก อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121005 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121006 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121007 โรงเรียนบ้านโพนทา อ.ปลาปาก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-121
121008 โรงเรียนบ้านนาเชือก อ.ปลปาก อุกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121009 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) อ.เมืองนครพนม อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121010 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อ.เมืองนครพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 18 ชุด26,640.000.0026,640.000.00% อนุมัติงบ-121
121011 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา อ.เรณูนคร อุปกรณ์พัมนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121012 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เรณูนคร โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 12 ชุด17,760.000.0017,760.000.00% อนุมัติงบ-121
121013 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 อ.วังยาง โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด 14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-121
121014 โรงเรียนบ้านหนองแคน อ.วังยาง อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-121
2020-10-29120 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบ 6440,000.000.0040,000.000.00%
120001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบ 6440,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-120
2020-10-29119ค่าจัดหาครุภัณฑ์ตามความขาดแคลนจำเป็นเร่งด่วน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล9,031,040.000.009,031,040.000.00%
119001 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อ.ธาตุพนม อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119002 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางฯ) อ.ธาตุพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (เลือกราย126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119003 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อ.ธาตุพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119004 โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens42,500.000.0042,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119005 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-119
119006 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อ.ธาตุพนม เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ GXA ขนาด 3,000 ANLI L178,200.000.00178,200.000.00% อนุมัติงบ-119
119007 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อ.ธาตุพนม จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว107,100.000.00107,100.000.00% อนุมัติงบ-119
119008 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 25 ชุด37,000.000.0037,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119009 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อ.ธาตุพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 25 ชุด37,000.000.0037,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119010 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อ.ธาตุพนม อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-119
119011 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119012 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)(120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119013 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อ.ธาตุพนม เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-119
119014 โรงเีรยนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) อ.นาแก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119015 โรงเรียนบ้านนาคู่ อ.นาแก ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ)150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119016 โรงเรียนบ้านนาคู่ อ.นาแก อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-119
119017 โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ)150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119018 โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119019 โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119020 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 36 ชุด53,280.000.0053,280.000.00% อนุมัติงบ-119
119021 โรงเรียนธารน้ำใจ อ.นาแก เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ GXA ขนาด 4}500 ANSI Lumens312,500.000.00312,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119022 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 1 (เลือกรายการ)60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119023 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง อ.นาแก โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 33 ชุด52,140.000.0052,140.000.00% อนุมัติงบ-119
119024 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง อ.นาแก อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1 (เลือกรายการ)43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119025 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ GXA ขนาด 3,500 ANSI Lumens30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-119
119026 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว35,200.000.0035,200.000.00% อนุมัติงบ-119
119027 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อ.ปลาปาก ครุภํัณฑ์สำรหับห้องสมุด แบบ 2 ผเลือกรายการ)80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119028 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อ.ปลาปาก อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระับประถมศึกษา65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119029 โรงเรียนบ้านศรีธน อ.ปลาปาก อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-119
119030 โรงเรียนบ้านศรีธน อ.ปลาปาก อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119031 โรงเรียนบ้านศรีธน อ.ปลาปาก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119032 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119033 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119034 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อ.ปลาปาก ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ)150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119035 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อ.ปลาปาก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอน120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119036 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อ.ปลาปาก ครุภัณพ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119037 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี อ.ปลาปาก อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119038 โรงเรียนบ้านกุรุคุ อ.เมืองนครพนม โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 54 ชุด79,920.000.0079,920.000.00% อนุมัติงบ-119
119039 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองฯ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119040 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อ.เมืองฯ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-119
119041 โรงเรียนบ้ารนนาคอกควาย อ.เมืองฯ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119042 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น อ.เมืองฯ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119043 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น อ.เมืองฯ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119044 โรงเรียนบ้านนาราชควาย อ.เมืองฯ ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ)80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119045 โรงเรียนบ้านนาราชควาย อ.เมืองฯ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119046 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) อ.เมืองฯ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด158,000.000.00158,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119047 โรงเรียนบ้านดงติ้ว อ.เมืองฯ อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119048 โรงเรียนบ้านดงติ้ว อ.เมืองฯ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119049 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร อ.เมืองฯ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-119
119050 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร อ.เมืองฯ อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ)63,000.000.0063,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119051 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง อ.เมืองฯ ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119052 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง อ.เมืองฯ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เ120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119053 โรงเรียนบ้านคำสว่าง อ.เมืองฯ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119054 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อ.เมืองฯ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119055 โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองฯ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-119
119056 โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองฯ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119057 โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองฯ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119058 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ชุด67,200.000.0067,200.000.00% อนุมัติงบ-119
119059 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119060 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือ120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119061 โรงเรียนบ้านดอนขาว อ.เรณูนคร เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ GXA ขนาด 4,000 ANSI Lumens127,500.000.00127,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119062 โรงเรียนนางามวิทยาคาร อ.เรณูนคร ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119063 โรงเรียนบ้านดงบาก อ.เรณูนคร เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก14,600.000.0014,600.000.00% อนุมัติงบ-119
119064 โรงเรียนบ้านดงบาก อ.เรณูนคา ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้22,000.000.0022,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119065 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก58,400.000.0058,400.000.00% อนุมัติงบ-119
119066 โรงเรียนบ้านโคกลาง อ.เรณูนคร ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 1 (เลือกรายการ)60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119067 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens166,200.000.00166,200.000.00% อนุมัติงบ-119
119068 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อ.เรณูนคร ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้11,000.000.0011,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119069 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือร126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119070 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ)400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119071 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ)150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-119
119072 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-119
119073 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน อ.วังยาง อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-119
119074 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน อ.วังยาง อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-119
2020-10-29118การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย8,000.000.008,000.000.00%
118001 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-118
2020-10-29117โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. งานวิจัยประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20,000.000.0020,000.000.00%
117001 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. งานวิจัยประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-117
2020-10-29116ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย"เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"5,000.000.005,000.000.00%
116001 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย"เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-116
2020-10-29115ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม สพท.สุจริต ประจำปีงบ 256480,000.000.0080,000.000.00%
115001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม สพท.สุจริต ประจำปีงบ 256480,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-115
2020-10-29114ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ10,000.000.0010,000.000.00%
114001 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-114
2020-10-29113ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราช57,000.000.0057,000.000.00%
113001 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราช57,000.000.0057,000.000.00% อนุมัติงบ-113
2020-10-29112ค่าเช้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบ 64 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) 1,381,500.00196,398.201,185,101.8014.22%
112001 ค่าเช้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบ 64 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) 1,381,500.00196,398.201,185,101.8014.22% อนุมัติงบ-112
2020-10-29111งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนขนาดกลาง(ร.ร.คุณภาพประจำตำบล) 14 แห่4,163,600.000.004,163,600.000.00%
111001 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองนครพนม297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111002 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านนาคอกควาย อ.เมืองนครพนม297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111003 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านศรีธน อ.ปลาปาก297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111004 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา อ.ปลาปาก297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111005 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อ.ปลาปาก297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111006 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111007 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111008 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.อุ่มเหม้าวิทยาคาร อ.ธาตุพนม297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111009 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111010 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.นางามวิทยาคาร อ.เรณูนคร297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111011 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) อ.นาแก297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111012 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านนาคู่ อ.นาแก297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111013 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.บ้านนาทุ่งมั่ง อ.นาแก297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
111014 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง297,400.000.00297,400.000.00% อนุมัติงบ-111
2020-10-29110งบประมาณจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้โรงเรียนขนาดกลาง1,255,200.000.001,255,200.000.00%
110001 งบประมาณจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม418,400.000.00418,400.000.00% อนุมัติงบ-110
110002 งบประมาณจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อ.เมืองนครพน418,400.000.00418,400.000.00% อนุมัติงบ-110
110003 งบประมาณจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร418,400.000.00418,400.000.00% อนุมัติงบ-110
2020-10-29109ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ต่อยอดและพัฒนาผลงานของ นร.เจ้าของข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ฯ3,000.000.003,000.000.00%
109001 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ต่อยอดและพัฒนาผลงานของ นร.เจ้าของข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ฯ3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-109
2020-10-29108การดำเนินงานแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี53,000.000.0053,000.000.00%
108001 การดำเนินงานแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี53,000.000.0053,000.000.00% อนุมัติงบ-108
2020-10-29107ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราจ้างเ432,000.000.00432,000.000.00%
107001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราจ้างเ432,000.000.00432,000.000.00% อนุมัติงบ-107
2020-10-29106ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราจ้างช1,899,450.000.001,899,450.000.00%
106001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราจ้างช1,899,450.000.001,899,450.000.00% อนุมัติงบ-106
2020-10-29105ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนฯ(พนง.พิมพ์ดีด.พนง.รักษาความปลอภัย,พนง.ทำความสะอาด)รวมค่าชดเชยประกันสังคม 9,4545,630.000.0045,630.000.00%
105001 ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนฯ(พนง.พิมพ์ดีด.พนง.รักษาความปลอภัย,พนง.ทำความสะอาด)รวมค่าชดเชยประกันสังคม 9,4545,630.000.0045,630.000.00% อนุมัติงบ-105
2020-10-29104ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติรวมค่าชดเชยประกันสังคม 15,750 บาท 30 อัตรา 1,297,800.000.001,297,800.000.00%
104001 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติรวมค่าชดเชยประกันสังคม 15,750 บาท 30 อัตรา 1,297,800.000.001,297,800.000.00% อนุมัติงบ-104
2020-10-29103ค่าจ้างนักการภารโรง(รวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม) 9,450 จำนวน86อัตรา 3เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)1,830,060.000.001,830,060.000.00%
103001 ค่าจ้างนักการภารโรง(รวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม) 9,450 จำนวน86อัตรา 3เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)1,830,060.000.001,830,060.000.00% อนุมัติงบ-103
2020-10-29102ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(9,000 จำนวน 151 อัตรา)3เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)3,888,000.0027,000.003,861,000.000.69%
102001 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(9,000 จำนวน 151 อัตรา)3เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)3,888,000.0027,000.003,861,000.000.69% อนุมัติงบ-102
2020-10-29101ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(15,000บาท 88 อัตรา)3เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)4,094,863.000.004,094,863.000.00%
101001 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(15,000บาท 88 อัตรา)3เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)4,094,863.000.004,094,863.000.00% อนุมัติงบ-101
2020-10-29100ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวด 2 (2เดือน พ.ค.-มิ.ย.64)170,000.000.00170,000.000.00%
100001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวด 2 (2เดือน พ.ค.-มิ.ย.64)170,000.000.00170,000.000.00% อนุมัติงบ-100
2020-10-29099ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพันโรงเรียนวัดพระธาตุพนม212ล./57ข-ก4,344,000.001,273,115.073,070,884.9329.31%
099001 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพันโรงเรียนวัดพระธาตุพนม212ล./57ข-ก4,344,000.001,273,115.073,070,884.9329.31% อนุมัติงบ-99
2020-10-29098ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพ5,000.005,000.000.00100.00%
098001 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพ5,000.005,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-98
2020-10-29097ค่าใช้จ่ายโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 256421,300.000.0021,300.000.00%
097001 ค่าใช้จ่ายโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 256421,300.000.0021,300.000.00% อนุมัติงบ-97
2020-10-29096ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าจัดการเรียนการสอน13,011,500.0013,011,500.000.00100.00%
096001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าจัดการเรียนการสอน13,011,500.0013,011,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-96
2020-10-29095ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5,960,460.005,960,460.000.00100.00%
095001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5,960,460.005,960,460.000.00100.00% อนุมัติงบ-95
2020-10-29094ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าเครื่องแบบนักเรียน8,435,400.008,435,400.000.00100.00%
094001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าเครื่องแบบนักเรียน8,435,400.008,435,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-94
2020-10-29093ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าอุปรกรณ์การเรียน4,229,585.004,229,585.000.00100.00%
093001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าอุปรกรณ์การเรียน4,229,585.004,229,585.000.00100.00% อนุมัติงบ-93
2020-10-29092ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าหนังสือเรียน15,296,229.0015,296,229.000.00100.00%
092001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/64(70%) ค่าหนังสือเรียน15,296,229.0015,296,229.000.00100.00% อนุมัติงบ-92
2020-10-29091ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 15,000 บาทพร้อมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนฯ 5เดือน(เม.ย.-ส.ค.64)1,656,900.000.001,656,900.000.00%
091001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 15,000 บาทพร้อมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนฯ 5เดือน(เม.ย.-ส.ค.64)1,656,900.000.001,656,900.000.00% อนุมัติงบ-91
2020-10-29090ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4(เดือนมีนาคม-เมษายน2564)626,000.00639,658.04-13,658.04102.18%
090001 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4(เดือนมีนาคม-เมษายน2564)626,000.00639,658.04-13,658.04102.18% อนุมัติงบ-90
2020-10-29089ค่าใช้จ่ายประชุมระบบการรายงาน ตรวจสอลและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ(ปพ.3)ออนไลน์5,000.000.005,000.000.00%
089001 ค่าใช้จ่ายประชุมระบบการรายงาน ตรวจสอลและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ(ปพ.3)ออนไลน์5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-89
2020-10-29088 ค่าพาหนะประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) 7-9เ2,500.000.002,500.000.00%
088001 ค่าพาหนะประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) 7-9เม2,500.000.002,500.000.00% อนุมัติงบ-88
2020-10-29087งบสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน2/2563(ครั้งที่553,400.0036,000.00517,400.006.51%
087001 ค่าพาหนะเรียนรวมของนักเรียน ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านโคกสว่าง อ.ปลา16,000.000.0016,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087002 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านโพนสาวเอ้ เรณูนคร4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087003 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านโนนสังข์ เรณูนคร7,600.000.007,600.000.00% อนุมัติงบ-87
087004 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่ง ธาุตพนม16,000.000.0016,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087005 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านท่าค้อ เมืองฯ15,600.000.0015,600.000.00% อนุมัติงบ-87
087006 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านท่าลาด เรณูนคร10,400.000.0010,400.000.00% อนุมัติงบ-87
087007 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.นางามวิทยาคาร เรณู5,200.000.005,200.000.00% อนุมัติงบ-87
087008 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านดงป่ายูง ธาตุพนม1,200.000.001,200.000.00% อนุมัติงบ-87
087009 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านนาโดนเก่า เรณูนคร17,000.000.0017,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087010 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านนาบั่ว เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087011 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะ12,000.0020,400.00-8,400.00170.00% อนุมัติงบ-87
087012 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.นาถ่อนท่าวิทยาคาร ธาตุ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087013 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านดอนยานาง เมืองนครพ12,600.000.0012,600.000.00% อนุมัติงบ-87
087014 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม เมืองนค7,800.000.007,800.000.00% อนุมัติงบ-87
087015 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านนาทราย เมืองนครพนม9,600.000.009,600.000.00% อนุมัติงบ-87
087016 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน ธา27,600.000.0027,600.000.00% อนุมัติงบ-87
087017 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง 15,600.0015,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-87
087018 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.สุนทรวิจิตร เมืองนครพน4,200.000.004,200.000.00% อนุมัติงบ-87
087019 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.เรณูวิทยาคาร 12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087020 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านนาคู่ นาแก8,600.000.008,600.000.00% อนุมัติงบ-87
087021 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านสำราญ เมืองนครพนม10,800.000.0010,800.000.00% อนุมัติงบ-87
087022 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านห้วยทราย ธาตุพนม6,600.000.006,600.000.00% อนุมัติงบ-87
087023 ค่าพาหนะเรียนรวมของ นร. ภาคเรียน2/2563 ครั้งที่ 1(40วัน) 1 ธ.ค.-28 ม.ค.64 ร.ร.บ้านทุ่งสว่าง เรณูนคร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087024 ค่าบริการจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่2/2563 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร อ.วังยาง150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-87
087025 ค่าบริการจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่2/2563 โรงเรียนบ้านนาดี อ.เรณูนคร150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-87
2020-10-29086เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ 70 อัตรา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)156,300.000.00156,300.000.00%
086001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ 70 อัตรา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.64)156,300.000.00156,300.000.00% อนุมัติงบ-86
2020-10-29085ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน 70 อัตรา(เม.ย.-มิ.ย.64)4,517,200.002,772,103.431,745,096.5761.37%
085001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน 70 อัตรา(เม.ย.-มิ.ย.64)4,517,200.002,772,103.431,745,096.5761.37% อนุมัติงบ-85
2020-10-29084ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการ"การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับหลักสู3,200.000.003,200.000.00%
084001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการ"การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับหลักสู3,200.000.003,200.000.00% อนุมัติงบ-84
2020-10-29083ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"10,000.000.0010,000.000.00%
083001 ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-83
2020-10-29082ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัตารพัฒนาเครื่องมือและแนวทางสำหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน(ประกันคุณ6,000.005,680.00320.0094.67%
082001 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัตารพัฒนาเครื่องมือและแนวทางสำหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน(ประกันคุณ6,000.005,680.00320.0094.67% อนุมัติงบ-82
2020-10-29081 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000.00263,307.08736,692.9226.33%
081013 ค่าจ้างพนักงานบัญชี กับธุรการหน้าห้อง 2 อัตราๆละ 9,000 บาท 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.64)107,001.180.00107,001.180.00% อนุมัติงบ-81
081012 ค่าค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา ๆละ 9,000 บาท 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.64)108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-81
081011 ค่าจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์(15,000/6เดือน เม.ย.-ก.ย.64)67,741.920.0067,741.920.00% อนุมัติงบ-81
081010 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย3,000.000.003,000.000.00% อนุมัติงบ-81
081009 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-81
081008 ค่าสาธารณูปโภค และเช่าอินเทอร์เน็ต200,000.00137,462.2862,537.7268.73% อนุมัติงบ-81
081002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง50,000.0014,445.0035,555.0028.89% อนุมัติงบ-81
081003 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน50,000.0019,100.0030,900.0038.20% อนุมัติงบ-81
081004 ค่าวัสดุสำนักงาน59,999.9055,700.004,299.9092.83% อนุมัติงบ-81
081005 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น84,816.0022,199.8062,616.2026.17% อนุมัติงบ-81
081006 ค่าใช้จ่ายบำรุงเครื่องปรับอากาศ50,000.0012,800.0037,200.0025.60% อนุมัติงบ-81
081007 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-81
081001 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก26,441.000.0026,441.000.00% อนุมัติงบ-81
081014 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ๆละ 9,000 บาท 6เดือน (เม.ย.-ก.ย.64)108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-81
081015 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพป.นพ.130,000.001,600.0028,400.005.33% อนุมัติงบ-81
2020-10-29080ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด80,000.000.0080,000.000.00%
080001 ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-80
2020-10-29079ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา35,000.000.0035,000.000.00%
079001 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา35,000.000.0035,000.000.00% อนุมัติงบ-79
2020-10-29078ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง60,000.000.0060,000.000.00%
078001 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-78
2020-10-29077เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70 อัตรา52,100.0024,856.0027,244.0047.71%
077001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70 อัตรา52,100.0024,856.0027,244.0047.71% อนุมัติงบ-77
2020-10-29076ค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70 อัตรา1,511,800.001,511,800.000.00100.00%
076001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70 อัตรา1,511,800.001,511,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-76
2020-10-29075ค่าใช้จ่ายเข้าประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ2,500.002,440.0060.0097.60%
075001 ค่าใช้จ่ายเข้าประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ2,500.002,440.0060.0097.60% อนุมัติงบ-75
2020-10-29074ค่านิเทศติดตาม ร.ร.ในโครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาปีงบ6421,000.000.0021,000.000.00%
074001 ค่านิเทศติดตาม ร.ร.ในโครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาปีงบ6421,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-74
2020-10-29073การดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ร.ร.คุณภาพของชุมชน ร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมือง100,000.000.00100,000.000.00%
073001 การดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ร.ร.คุณภาพของชุมชน ร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมือง100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-73
2020-10-29072ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 ปีกศ.636,800.006,800.000.00100.00%
072001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 ปีกศ.636,800.006,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-72
2020-10-29071 ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียน2/254310,901,500.0010,901,500.000.00100.00%
071001 ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียน2/254310,901,500.0010,901,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-71
2020-10-29070โครงการยุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย15,700.000.0015,700.000.00%
070001 โครงการยุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย15,700.000.0015,700.000.00% อนุมัติงบ-70
2020-10-29069ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.15,000.000.0015,000.000.00%
069001 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-69
2020-10-29068ค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้น ป.3 (RT) ป. 1 ปีกศ.63155,095.002,870.00152,225.001.85%
068001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้น ป.3 ปีกศ.63155,095.002,870.00152,225.001.85% อนุมัติงบ-68
2020-10-29067โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา36,660.000.0036,660.000.00%
067001 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา36,660.000.0036,660.000.00% อนุมัติงบ-67
2020-10-29066และคณะกรรมการประเมิน(ครั้งที่1-2)ในการประเมินรอง ผอ.เขต70,000.0020,700.0049,300.0029.57%
066001 และคณะกรรมการประเมิน(ครั้งที่1-2)ในการประเมินรอง ผอ.เขต70,000.0020,700.0049,300.0029.57% อนุมัติงบ-66
2020-10-29065ค่าพาหนะนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/2563 ครั้งที่3190,050.00162,120.0027,930.0085.30%
065001 ค่าพาหนะนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน1/2563 ครั้งที่3190,050.00162,120.0027,930.0085.30% อนุมัติงบ-65
2020-10-29064ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย15,000.0015,000.000.00100.00%
064001 ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย15,000.0015,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-64
2020-10-29063ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564313,000.00299,056.9013,943.1095.55%
063001 ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564313,000.00299,056.9013,943.1095.55% อนุมัติงบ-63
2020-10-29062ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับอนุญาตรายใหม่ ภาคเรียน2/63(ค่าจัดการเรียนการสอน)7,362.007,362.000.00100.00%
062001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับอนุญาตรายใหม่ ภาคเรียน2/63(ค่าจัดการเรียนการสอน)7,362.007,362.000.00100.00% อนุมัติงบ-62
2020-10-29061ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับอนุญาตรายใหม่ ภาคเรียน2/63(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)480.000.00480.000.00%
061001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับอนุญาตรายใหม่ ภาคเรียน2/63(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)480.000.00480.000.00% อนุมัติงบ-61
2020-10-29060ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับอนุญาตรายใหม่ ภาคเรียน2/63(ค่าอุปกรณ์การเรียน)390.00390.000.00100.00%
060001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับอนุญาตรายใหม่ ภาคเรียน2/63(ค่าอุปกรณ์การเรียน)390.00390.000.00100.00% อนุมัติงบ-60
2020-10-29059ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์5,000.000.005,000.000.00%
059001 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-59
2020-10-29058เงินกองทุนทดแทน(ม.ค.-ธ.ค.64) ธุรการ(15,000) ครูวิกฤติ นักการภารโรง ยาม แม่บ้าน พิมพ์ดีด66,000.000.0066,000.000.00%
058001 เงินกองทุนทดแทน(ม.ค.-ธ.ค.64) ธุรการ(15,000) ครูวิกฤติ นักการภารโรง ยาม แม่บ้าน พิมพ์ดีด66,000.000.0066,000.000.00% อนุมัติงบ-58
2020-10-29057ค่าใช้จ่ายสำหรับนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา15,000.000.0015,000.000.00%
057001 ค่าใช้จ่ายสำหรับนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-57
2020-10-29056ช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/63(30%) ค่าจัดการเรียนการสอน9,026,300.009,026,300.000.00100.00%
056001 ช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/63(30%) ค่าจัดการเรียนการสอน9,026,300.009,026,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-56
2020-10-29055ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/63(30%) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2,268,910.002,268,910.000.00100.00%
055001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/63(30%) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2,268,910.002,268,910.000.00100.00% อนุมัติงบ-55
2020-10-29054ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/63(30%) ค่าอุปกรณ์การเรียน1,608,080.001,608,080.000.00100.00%
054001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/63(30%) ค่าอุปกรณ์การเรียน1,608,080.001,608,080.000.00100.00% อนุมัติงบ-54
2020-10-29053ค่าขนย้ายเดินทางไปราชการประจำ(นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล) 9,924.000.009,924.000.00%
053001 ค่าขนย้ายเดินทางไปราชการประจำ(นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล) 9,924.000.009,924.000.00% อนุมัติงบ-53
2020-10-29052ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนตามโครงการ DLTV205,000.0050,933.00154,067.0024.85%
052001 ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนตามโครงการ DLTV205,000.0050,933.00154,067.0024.85% อนุมัติงบ-52
2020-10-29051ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา19,000.000.0019,000.000.00%
051001 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา19,000.000.0019,000.000.00% อนุมัติงบ-51
2020-10-29050ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล 32โรงเรียน19,325,000.0013,766,601.005,558,399.0071.24%
050001 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น580,000.00455,800.00124,200.0078.59% อนุมัติงบ-50
050002 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อ.ปลาปาก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น1,254,000.00790,500.00463,500.0063.04% อนุมัติงบ-50
050003 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50(บ้านคำพี้) อ.นาแก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น675,000.00440,000.00235,000.0065.19% อนุมัติงบ-50
050004 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร อ.เมืองนครพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น1,130,000.00867,000.00263,000.0076.73% อนุมัติงบ-50
050005 โรงเรียนธารน้ำใจ อ.นาแก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น1,168,000.00731,890.00436,110.0062.66% อนุมัติงบ-50
050006 โรงเรียนนางามวิทยาคาร อ.เรณูนคร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,667,000.001,250,000.00417,000.0074.99% อนุมัติงบ-50
050007 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อ.ธาตุพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น381,000.00381,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050008 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง อ.นาแก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น500,000.00500,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050009 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น243,000.00243,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050010 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอืน141,000.00141,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050011 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน อ.วังยาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น240,000.00240,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050012 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อ.ปลาปาก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น370,000.00370,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050013 โรงเรียนบ้านกุรุคุ อ.เมืองนครพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น700,000.00514,000.00186,000.0073.43% อนุมัติงบ-50
050014 โรงเรียนบ้านคำสว่าง อ.เมืองนครพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น477,000.00477,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050015 โรงเรียนบ้านชะโนต อ.เมืองนครพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น539,000.00418,000.00121,000.0077.55% อนุมัติงบ-50
050016 โรงเรียนบ้านดงบาก อ.เรณูนคร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น75,000.0075,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050017 โรงเรียนบ้านดอนขาว อ.เรณูนคร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น330,000.00330,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050018 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อ.ปลาปาก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น330,000.000.00330,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050019 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อ.ธาตุพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ160,000.00160,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050020 โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) อ.เรณูนคร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ687,000.00449,400.00237,600.0065.41% อนุมัติงบ-50
050021 โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น813,000.00580,000.00233,000.0071.34% อนุมัติงบ-50
050022 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อ.เมืองนครพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น503,000.00325,000.00178,000.0064.61% อนุมัติงบ-50
050023 โรงเรียนบ้านมหาชัย อ.ปลาปาก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น617,000.00455,311.00161,689.0073.79% อนุมัติงบ-50
050024 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น670,000.00450,000.00220,000.0067.16% อนุมัติงบ-50
050025 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น437,000.0043,700.00393,300.0010.00% อนุมัติงบ-50
050026 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง อ.เมืองนครพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น1,040,000.000.001,040,000.000.00% อนุมัติงบ-50
050027 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น254,000.00254,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050028 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ อ.ธาตุพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น1,070,000.00900,000.00170,000.0084.11% อนุมัติงบ-50
050029 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น500,000.00500,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050030 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ.ธาตุพนม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น145,000.00145,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
050031 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร อ.นาแก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น1,239,000.00890,000.00349,000.0071.83% อนุมัติงบ-50
050032 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น390,000.00390,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
2020-10-29049ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา256412,000.000.0012,000.000.00%
049001 ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา256412,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-49
2020-10-29048ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต50,000.000.0050,000.000.00%
048001 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-48
2020-10-29047เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 70 อัตรา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)171,700.00171,700.000.00100.00%
047001 เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 70 อัตรา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)171,700.00171,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-47
2020-10-29046ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (3เดือน ม.ค.-มี.ค.64)1,381,500.001,038,420.37343,079.6375.17%
046001 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (3เดือน ม.ค.-มี.ค.64)1,381,500.001,038,420.37343,079.6375.17% อนุมัติงบ-46
2020-10-29045ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564313,000.00313,000.000.00100.00%
045001 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564313,000.00313,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-45
2020-10-29044ค่าใช้จ่ายตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ15,300.000.0015,300.000.00%
044001 ค่าใช้จ่ายตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ15,300.000.0015,300.000.00% อนุมัติงบ-44
2020-10-29043ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 93 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 (4เดื5,859,000.003,217,002.752,641,997.2554.91%
043001 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 93 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 (4เดื5,859,000.003,217,002.752,641,997.2554.91% อนุมัติงบ-43
2020-10-29042ค่าจ้างนักการภารโรง 96 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม 4เดือน(ธ.ค.-มี.ค.64)3,628,800.001,488,440.002,140,360.0041.02%
042001 ค่าจ้างนักการภารโรง 96 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม 4เดือน(ธ.ค.-มี.ค.64)3,628,800.001,488,440.002,140,360.0041.02% อนุมัติงบ-42
2020-10-29041ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต30อัตรา 4 เดือน(ธ.ค.-มี.ค6รวมชดเชยประกันสังค1,890,000.00904,800.00985,200.0047.87%
041001 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต30อัตรา 4 เดือน(ธ.ค.-มี.ค6รวมชดเชยประกันสังค1,890,000.00904,800.00985,200.0047.87% อนุมัติงบ-41
2020-10-29040 ค่าจ้าง พนง.พิมพ์,พน.รักษาความสะอาด,พนง.ทำความสะอาด 4เดือน(ธ.ค.-มี.ค.64)151,200.0029,160.00122,040.0019.29%
040001 ค่าจ้าง พนง.พิมพ์,พน.รักษาความสะอาด,พนง.ทำความสะอาด 4เดือน(ธ.ค.-มี.ค.64)151,200.0029,160.00122,040.0019.29% อนุมัติงบ-40
2020-10-29039ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 154อัตรา4เดือน(ธ.ค.-มี.ค.64)5,544,000.002,349,000.003,195,000.0042.37%
039001 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 154อัตรา4เดือน(ธ.ค.-มี.ค.64)5,544,000.002,349,000.003,195,000.0042.37% อนุมัติงบ-39
2020-10-29038ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพิ่มเติมเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.ทั่วไปจัดการเรียนรวม 4เดือน(36,000.000.0036,000.000.00%
038001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพิ่มเติมเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.ทั่วไปจัดการเรียนรวม 4เดือน(36,000.000.0036,000.000.00% อนุมัติงบ-38
2020-10-29037เงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ 70อัตราครั้งที่ 2(ม.ค.-ก.พ.64)36,700.000.0036,700.000.00%
037001 เงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ 70อัตราครั้งที่ 2(ม.ค.-ก.พ.64)36,700.000.0036,700.000.00% อนุมัติงบ-37
2020-10-29036เงินสมทบกองทุนพนักงานราชการ 70อัตราครั้งที่ 2(ม.ค.-ก.พ.64)104,200.00104,200.000.00100.00%
036001 เงินสมทบกองทุนพนักงานราชการ 70อัตราครั้งที่ 2(ม.ค.-ก.พ.64)104,200.00104,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
2020-10-29035ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 70 อัตรา 2เดือน(ม.ค.-ก.พ.64) รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค.-ธ.ค.633,026,300.003,026,300.000.00100.00%
035001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 70 อัตรา 2เดือน(ม.ค.-ก.พ.64) รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค.-ธ.ค.633,026,300.003,026,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-35
2020-10-29034ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การศึกษาโดยครอบครัว" (ค่าจัดการเรียนการสอน)7,277.007,277.000.00100.00%
034001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การศึกษาโดยครอบครัว" (ค่าจัดการเรียนการสอน)7,277.007,277.000.00100.00% อนุมัติงบ-34
2020-10-29033ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การศึกษาโดยครอบครัว" (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)455.00455.000.00100.00%
033001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การศึกษาโดยครอบครัว" (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)455.00455.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
2020-10-29032ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การศึกษาโดยครอบครัว" (ค่าอุปกรณ์การเรียน)295.00295.000.00100.00%
032001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การศึกษาโดยครอบครัว" (ค่าอุปกรณ์การเรียน)295.00295.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
2020-10-29031ค่าใช้จ่ายประชุมพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ทดแทนผู้เกษียณ/ลาออก5,500.003,360.002,140.0061.09%
031001 ค่าใช้จ่ายประชุมพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ทดแทนผู้เกษียณ/ลาออก5,500.003,360.002,140.0061.09% อนุมัติงบ-31
2020-10-29030ค่าขนย้ายเดินทางไปราชการประจำ(นายอรัญ เทือกขันตี) 13,936.000.0013,936.000.00%
030001 ค่าขนย้ายเดินทางไปราชการประจำ(นายอรัญ เทือกขันตี) 13,936.000.0013,936.000.00% อนุมัติงบ-30
2020-10-29029ค่าพาหนะประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับ ป.4-6(25-28พ.ย.63)10,000.0010,000.000.00100.00%
029001 ค่าพาหนะประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับ ป.4-6(25-28พ.ย.63)10,000.0010,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-29
2020-10-29028ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม29พ.ย.-2ธ.ค.6310,800.000.0010,800.000.00%
028001 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม29พ.ย.-2ธ.ค.6310,800.000.0010,800.000.00% อนุมัติงบ-28
2020-10-29027ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (3เดือน ต.ค.-ธ.ค.63) สพป.นพ.1,โรงเรียนในสังกัด 241,381,500.00575,581.64805,918.3641.66%
027001 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (3เดือน ต.ค.-ธ.ค.63)1,381,500.00575,581.64805,918.3641.66% อนุมัติงบ-27
2020-10-29026ค่าใช้จ่ายอบรมปฏิบัติการทดลองใช้และพัฒนานวัตกรรมการวัดคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ 28-30พ.ย.63 กทม.11,000.0011,000.000.00100.00%
026001 ค่าใช้จ่ายอบรมปฏิบัติการทดลองใช้และพัฒนานวัตกรรมการวัดคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ 28-30พ.ย.63 กทม.11,000.0011,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-26
2020-10-29025ค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งผ่นดิน งวดที่ 1 (5เดือน พ.ย.-มี.ค.64)425,000.00136,000.00289,000.0032.00%
025001 ค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งผ่นดิน งวดที่ 1 (5เดือน พ.ย.-มี.ค.64)425,000.00136,000.00289,000.0032.00% อนุมัติงบ-25
2020-10-29024ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร.ร.ประชารัฐ3,633,300.003,633,300.000.00100.00%
024001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม500,000.00500,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านนาดอกไม้ อ.ปลาปาก313,000.00313,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก280,000.00280,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกุงโกน อ.ปลาปาก265,800.00265,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านทรายมูลคำผักแพว อ.ธาตุพนม479,000.00479,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) อ.ธาตุพนม370,000.00370,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านทุ่งสว่าง อ.เรณูนคร320,000.00320,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านหนองหอยคำอ้อม อ.นาแก500,000.00500,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดงอินำ อ.นาแก151,500.00151,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
024010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดงน้อยพัฒนา อ.นาแ454,000.00454,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
2020-10-29023ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)939,000.00939,000.000.00100.00%
023001 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63)939,000.00939,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
2020-10-29022ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพันโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.ปลาปากราฏร์บำรุง 212 ล/57 ก.3,529,400.002,037,673.181,491,726.8257.73%
022001 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพันโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร.ร.ปลาปากราฏร์บำรุง 212 ล/57 ก.3,529,400.002,037,673.181,491,726.8257.73% อนุมัติงบ-22
2020-10-29021ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 15,000 บาทพร้อมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนฯ 6เดือน(ต.ค.-มี.ค.64)1,988,280.001,284,967.35703,312.6564.63%
021001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์ คณิต 15,000 บาทพร้อมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนฯ 6เดือน(ต.ค.-มี.ค.64)1,988,280.001,284,967.35703,312.6564.63% อนุมัติงบ-21
2020-10-29020ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%) 27,364,224.0027,364,224.000.00100.00%
020001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%) 27,364,224.0027,364,224.000.00100.00% อนุมัติงบ-20
2020-10-29019ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%) 6,003,812.006,003,812.000.00100.00%
019001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%) 6,003,812.006,003,812.000.00100.00% อนุมัติงบ-19
2020-10-29018ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%) 4,289,339.004,289,339.000.00100.00%
018001 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563(70%) 4,289,339.004,289,339.000.00100.00% อนุมัติงบ-18
2020-10-29017ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงศูนย์สอบ NT ชั้น ป.๓ และประเมินด้านการอ่าน นร.ป.๑ สร้างความเข้าใจ NT Access 234,980.000.004,980.000.00%
017001 ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงศูนย์สอบ NT ชั้น ป.๓ และประเมินด้านการอ่าน นร.ป.๑ สร้างความเข้าใจ NT Access 234,980.000.004,980.000.00% อนุมัติงบ-17
2020-10-29016ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร.ร.ทั่วไป 75 รายการ26,693,600.0017,192,939.359,500,660.6564.41%
016001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อ.นาแก110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016002 ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น4ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น2ข้าง โรงเรียนดอน4,028,000.001,015,306.833,012,693.1725.21% อนุมัติงบ-16
016003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกุล อ.นาแ177,100.00177,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกุล อ.นาแก115,000.00115,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี อ.นาแก110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด อ.นาแก115,000.00115,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกกไฮ อ.เมืองนครพนม100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกล้วย อ.เมืองนครพนม249,800.00249,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ื่น โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด อ.เมืองนครพนม 256,200.00256,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ อ.ธาตุพนม200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านขอนขว้าง อ.ธาตุพนม243,000.00243,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแขนนาง อ.นาแก105,000.00105,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016013 ก่อสร้างอาคาร สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 อ.วังยาง2,670,000.002,084,351.74585,648.2678.07% อนุมัติงบ-16
016014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 อ.วังยาง100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านจรุกเตย อ.ปลาปาก81,000.0081,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านจำปา อ.นาแก100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดงโชค อ.เมืองนครพนม 278,000.00277,000.001,000.0099.64% อนุมัติงบ-16
016018 ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม อ.นาแก751,000.00180,257.58570,742.4224.00% อนุมัติงบ-16
016019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดงน้อยพัฒนา อ.นาแก105,000.00105,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดงมะเอก อ.เรณูนคร92,000.0092,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดงยอ อ.เรณูนคร200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดอนโทน อ.นาแก105,000.00105,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดอนม่วง อ.เมืองนครพนม196,000.00196,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016024 ปรับปรุงซ่อมแซมอคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง อ.นาแก100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ อ.นาแก110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทุ่งมน อ.เมืองนครพนม158,800.00158,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) อ.ธาตุพนม200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อ.วังยาง100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อ.เรณูนคร150,000.00150,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาทราย อ.เมืองนครพนม268,400.00268,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาป่ง อ.เมืองนครพนม100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016032 ก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง อ.นาแก751,000.00180,000.00571,000.0023.97% อนุมัติงบ-16
016033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาม่วง อ.เรณูนคร150,000.00150,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016034 ก่อสร้างห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 โรงเรียนบ้านนามะเขือ อ.ปลาปาก387,800.00366,962.6220,837.3894.63% อนุมัติงบ-16
016035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาสีนวล อ.ปลาปาก169,000.00169,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาโสก อ.นาแก100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อ.เมืองนครพนม305,300.00305,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก115,000.00115,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อ.เมืองนครพนม133,000.00133,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เรณูนคร100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโนนหอม อ.นาแก110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปากบัง อ.นาแก110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง อ.วังยาง100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016044 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม387,800.00306,573.5781,226.4379.05% อนุมัติงบ-16
016045 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม510,200.00380,170.56130,029.4474.51% อนุมัติงบ-16
016046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านพิมานท่า อ.นาแก110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโพนทา อ.ปลาปาก231,000.00231,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน อ.เมืองนครพนม271,000.00271,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ อ.เรณูนคร170,000.00170,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านม่วง อ.ปลาปาก280,000.00280,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังกระแส อ.เมืองนครพนม150,000.00150,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016052 ก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 โรงเรียนบ้านวังตามัว อ.เมืองนครพนม751,000.00540,265.38210,734.6271.94% อนุมัติงบ-16
016053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบัานวังโพธิ์ อ.ปลาปาก230,000.00230,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร อ.วังยาง51,000.0051,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 อ.นาแก110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016056 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสุขเกษม อ.เมืองนครพนม237,800.00237,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองแคน อ.วังยาง120,000.00120,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016058 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรยนบ้านหนองแซง อ.เมืองนครพนม300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016059 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง83,000.0083,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า อ.เมืองนครพนม91,700.0091,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016061 ก่อสร้างบ้านพักครู 301/26(ปี2539) โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง อ.เมืองนครพนม600,000.00508,914.5091,085.5084.82% อนุมัติงบ-16
016062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองบึง อ.วังยาง123,000.00123,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน อ.วังยาง100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง อ.นาแก115,000.00115,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม233,000.00233,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรยนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อ.วังยาง90,700.0090,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า อ.ธาตุพนม200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016068 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม อ.นาแก510,200.00370,928.74139,271.2672.70% อนุมัติงบ-16
016069 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.ธาตุพนม387,800.00366,565.7221,234.2894.52% อนุมัติงบ-16
016070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ อ.เรณูนคร200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016071 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร510,200.00370,722.04139,477.9672.66% อนุมัติงบ-16
016072 ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น2ข้าง โรงเรียนร4,028,000.00400,612.033,627,387.979.95% อนุมัติงบ-16
016073 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)โรงเรียนลาดสว่างวิทยา อ.เรณูนคร159,100.00159,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
016074 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม640,500.00499,920.00140,580.0078.05% อนุมัติงบ-16
016075 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/46 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม506,200.00348,488.04157,711.9668.84% อนุมัติงบ-16
2020-10-29015ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 ก. ร.ร.อนุบาลวัด4,882,500.004,229,284.93653,215.0786.62%
015001 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 ก. ร.ร.อนุบาลวัด4,882,500.004,229,284.93653,215.0786.62% อนุมัติงบ-15
2020-10-29014ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้ารชการ เพื่อจัดจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน เดืนอละ 9,000 บาท ระยะเวลา810,000.00477,000.00333,000.0058.89%
014001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้ารชการ เพื่อจัดจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน เดืนอละ 9,000 บาท ระยะเวลา810,000.00477,000.00333,000.0058.89% อนุมัติงบ-14
2020-10-29013ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน 70 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท3,990,000.002,523,575.971,466,424.0363.25%
013001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน 70 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท3,990,000.002,523,575.971,466,424.0363.25% อนุมัติงบ-13
2020-10-29012ค่าใช้จ่ายประเมินแผนการจัดการเรียนรู้(นิเทศ ติดตามประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active5,000.000.005,000.000.00%
012001 ค่าใช้จ่ายประเมินแผนการจัดการเรียนรู้(นิเทศ ติดตามประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-12
2020-10-29011ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน22,000.0022,000.000.00100.00%
011001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน22,000.0022,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-11
2020-10-29010ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 144อัตรา2เดือน(ต.ค.-พ.ย.63)2,592,000.002,118,900.00473,100.0081.75%
010001 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 144อัตรา2เดือน(ต.ค.-พ.ย.63)2,592,000.002,118,900.00473,100.0081.75% อนุมัติงบ-10
2020-10-29009ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 105 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 (2เด3,213,000.003,039,210.00173,790.0094.59%
009001 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 105 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 (2เด3,213,000.003,039,210.00173,790.0094.59% อนุมัติงบ-9
2020-10-29008ค่าจ้างนักการภารโรง 96 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม 2เดือน(ต.ค.-พ.ย.63)1,762,560.001,762,560.000.00100.00%
008001 ค่าจ้างนักการภารโรง 96 อัตรารวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม 2เดือน(ต.ค.-พ.ย.63)1,762,560.001,762,560.000.00100.00% อนุมัติงบ-8
2020-10-29007ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต30อัตรา 2 เดือน(ต.ค.-พ.ย.63)รวมชดเชยประกันสั918,000.00882,600.0035,400.0096.14%
007001 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต30อัตรา 2 เดือน(ต.ค.-พ.ย.63)รวมชดเชยประกันสั918,000.00882,600.0035,400.0096.14% อนุมัติงบ-7
2020-10-29006ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนฯ(พนง.พิมพ์ดีด.พนง.รักษาความปลอภัย,พนง.ทำความสะอาด) 2เดือน ต.ค.-พย.6373,440.0073,440.000.00100.00%
006001 ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนฯ(พนง.พิมพ์ดีด.พนง.รักษาความปลอภัย,พนง.ทำความสะอาด) 2เดือน ต.ค.-พย.6373,440.0073,440.000.00100.00% อนุมัติงบ-6
2020-10-29005งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1500,000.00362,997.31137,002.6972.60%
005001 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก173,559.0047,950.00125,609.0027.63% อนุมัติงบ-5
005002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง100,000.0088,787.4111,212.5988.79% อนุมัติงบ-5
005003 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน100,000.0099,819.00181.0099.82% อนุมัติงบ-5
005004 ค่าวัสดุเชื้องเพลิงและหล่อลื่น126,441.00126,440.900.10100.00% อนุมัติงบ-5
2020-10-29004งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 11,400,000.00949,295.55450,704.4567.81%
004001 ค่าวัสดุสำนักงาน185,000.0073,501.00111,499.0039.73% อนุมัติงบ-4
004002 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ30,000.0026,350.003,650.0087.83% อนุมัติงบ-4
004003 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร10,000.004,359.005,641.0043.59% อนุมัติงบ-4
004004 ค่าสาธารณูปโภค400,000.00309,448.4590,551.5577.36% อนุมัติงบ-4
004005 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง200,000.00198,519.001,481.0099.26% อนุมัติงบ-4
004006 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย3,000.002,500.00500.0083.33% อนุมัติงบ-4
004007 ค่าจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 เดือน90,000.0052,741.9237,258.0858.60% อนุมัติงบ-4
004008 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา 6 เดือน ๆละ 9,000 บาท108,000.0090,000.0018,000.0083.33% อนุมัติงบ-4
004009 ค่าจ้างพนักงานบัญชี 2 อัตรา ๆละ10,500 บาท 6 เดือน126,000.0087,501.1838,498.8269.45% อนุมัติงบ-4
004010 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ๆละ 9,000 บาท 6 เดือน108,000.0072,000.0036,000.0066.67% อนุมัติงบ-4
004011 โครงการ"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 256320,000.003,500.0016,500.0017.50% อนุมัติงบ-4
004012 งบบริหารสำนักงาน กรณีโครงการจำเป็นเร่งด่วน100,000.0028,875.0071,125.0028.88% อนุมัติงบ-4
004013 ค่าตอบแทนประชุม ก.ต.ป.น.20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-4
2020-10-29003งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1100,000.0015,924.0084,076.0015.92%
003001 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพป.นพ.150,000.0015,924.0034,076.0031.85% อนุมัติงบ-3
003002 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256450,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-3
2020-10-29002เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1 (70อัตรา 3เดือน)156,000.00156,000.000.00100.00%
002001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1 (70อัตรา 3เดือน)156,000.00156,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-2
2020-10-29001ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (70อัตรา 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.63)4,397,400.004,397,400.000.00100.00%
001001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (70อัตรา 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.63)4,397,400.004,397,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-1
รวม284,483,436.00202,753,139.1281,730,296.8871.27%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ