เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
03/05/2564 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12/05/2564 (ปกติ) การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดนครพนม

30/04/2564 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การรายงายข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้ยพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

26/04/2564 (ด่วนที่สุด) การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

20/04/2564 (ด่วนที่สุด) (แบบฟอร์มใหม่)สำรวจข้อมูลของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อจัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CFFR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16/04/2564 (ด่วนที่สุด) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)

16/04/2564 (ปกติ) การดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยใช้ Application School Health HERO

16/04/2564 (ปกติ) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2564

02/04/2564 (ปกติ) แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 2 เมษายน 2564

02/04/2564 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ