เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
23/08/2562 (ปกติ) แจ้งรายชื่อโรงเรียน แก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารรายการเบิกค่าจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

23/08/2562 (ปกติ) รายชื่อโรงเรียน แก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารรายการเบิกค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 23 สิงหาคม 2562

19/08/2562 (ปกติ) การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลท์

19/08/2562 (ด่วนที่สุด) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12

19/08/2562 (ปกติ) รายชื่อโรงเรียน แก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารรายการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 1

16/08/2562 (ปกติ) แจ้งโรงเรียนที่มีรายชือติดต่อแก้ไขเอกสารรายการเบิกค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

16/08/2562 (ด่วนมาก) ติดต่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินเบีิยประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562

15/08/2562 (ด่วนที่สุด) เรียน ประธานเเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานะิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ

15/08/2562 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

15/08/2562 (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจบุคคล/กิจกรรมที่ได้รับรางวัลระดับภาค/ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ