20/07/2564 (ด่วนที่สุด) ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

15/07/2564 (ปกติ) แจ้งโอนค่าเช่าเน็ต,ค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและข้าราชการบำนาญ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

15/07/2564 (ปกติ) เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและข้าราชการบำนาญ

12/07/2564 (ปกติ) ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตาม ว.89

09/07/2564 (ปกติ) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2

07/07/2564 (ด่วนที่สุด) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%) เพิ่มเติม

05/07/2564 (ปกติ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

04/07/2564 (ด่วนที่สุด) รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าค้างชำระ

01/07/2564 (ปกติ) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

02/07/2564 (ด่วนที่สุด) ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด