เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
20/02/2562 (ด่วนที่สุด) แจ้งโรงเรียนบ้านนายอ อำเภอเรณูนคร ติดต่อส่งเอกสารเพิ่มเติมรายการปรับปรุงซ่อมแซม

15/02/2562 (ด่วนที่สุด) การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ ๓

12/02/2562 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง (ตามบัญ๙ีจัดสรร) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป)

11/02/2562 (ด่วน) แจ้งรายชื่อโรงเรียนรับเอกสารแก้ไข รายการขอเบิกเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

08/02/2562 (ด่วนที่สุด) แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (หน้า 2)

06/02/2562 (ด่วนที่สุด) ประกาศตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

06/02/2562 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (๓๐%)

06/02/2562 (ด่วนที่สุด) แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

05/02/2562 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง เรื่อง ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาและร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2

04/02/2562 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง เรื่อง ระเบียบคุณะกรรมการการศึกษาข้ั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา และจำนวนสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ.2561