เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
09/04/2563 (ปกติ) ขอเชิญเสนอ "แม่สู้ชีวิต"

09/04/2563 (ปกติ) ขอความร่วมมือคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกัตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

31/03/2563 (ปกติ) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

31/03/2563 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีจัดสรร จำนวน 57 รายการ) เรื่อง แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

30/03/2563 (ปกติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

27/03/2563 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง (ตามบัญชีจัดสรร) เรื่อง แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 รายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

27/03/2563 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

27/03/2563 (ปกติ) การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

25/03/2563 (ด่วน) เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย เรื่อง จัดส่งหนังสือนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามรายชื่อเครือข่ายที่ยังไม่ติดต่อรับ)

23/03/2563 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางหารศึกษาฯ