เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
23/11/2563 (ด่วนที่สุด) สำรวจการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และ ครุภัณฑ์

18/11/2563 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์กฎหมายคุรุสภา

17/11/2563 (ปกติ) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)

17/11/2563 (ด่วนที่สุด) ส่งสำเนาสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง เพื่อนำไปจัดทำ PO ในระบบ GFMIS (จองเงิน) เพิ่มเติม

16/11/2563 (ด่วนที่สุด) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๗๐%)

16/11/2563 (ด่วนที่สุด) ส่งสำเนาสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง เพื่อนำไปจัดทำ PO ในระบบ GFMIS (จองเงิน)

13/11/2563 (ปกติ) แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว (ตามบัญชีจัดสรร)

12/11/2563 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

10/11/2563 (ด่วนที่สุด) เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย และ ผอ.ร.ร.คุุณภาพประจำตำบล)

09/11/2563 (ปกติ) ตัวอย่างเอกสารการเบิกเงินจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ปีงบประมาณ 2564