เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
17/10/2562 (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

13/10/2562 (ด่วนที่สุด) เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านงบประมาณ ระดับสถานศึกษา

08/10/2562 (ด่วนที่สุด) การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ฺB-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน (M-OBEC)

07/10/2562 (ปกติ) ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด

07/10/2562 (ปกติ) การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านงบประมาณ ระดับสถานศึกษา (แจ้งกรรมการ)

07/10/2562 (ปกติ) การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านงบประมาณ ระดับสถานศึกษา

04/10/2562 (ด่วนที่สุด) การสำรวจข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

30/09/2562 (ด่วนที่สุด) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร

28/09/2562 (ด่วนที่สุด) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน (โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร)

27/09/2562 (ด่วนที่สุด) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (ตามบัญชีจัดสรร)