เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
26/04/2562 (ด่วนที่สุด) คู่มือแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ

26/04/2562 (ปกติ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน ประจำปี 2562"

25/04/2562 (ด่วนที่สุด) กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้าชำระ

22/04/2562 (ปกติ) แจ้งมาตรการควบคุมการประกอบธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

23/04/2562 (ปกติ) เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

19/04/2562 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียน แก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารรายการเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

05/04/2562 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตไประกอบวิชาชีพ (KPS School)

05/04/2562 (ด่วนที่สุด) การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน(Financial Literacy) ประจำปี 2562

04/04/2562 (ปกติ) แจ้งรายโรงเรียนแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสาร รายการเบิกเงินจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม

02/04/2562 (ปกติ) การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562