เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
18/02/2564 (ปกติ) รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

17/02/2564 (ปกติ) แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้างประจำ

15/02/2564 (ด่วนที่สุด) ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15/02/2564 (ปกติ) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564

11/02/2564 (ปกติ) โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 237 (ค่าพาหนะรับ- ส่งนักเรียน)

04/02/2564 (ปกติ) การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564

01/02/2564 (ปกติ) โอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

27/01/2564 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์ให้ติดต่อขอรับเงินผ่านระบบ One stop service

21/01/2564 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

21/01/2564 (ปกติ) แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)