เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
04/12/2562 (ด่วนที่สุด) เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประตำบล (๒)

04/12/2562 (ด่วนที่สุด) เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประตำบล (๑)

03/12/2562 (ปกติ) การมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านงบประมาณ ระดับสถานศึกษา

02/12/2562 (ด่วนที่สุด) เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๓)

30/11/2562 (ด่วนที่สุด) เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑)

30/11/2562 (ด่วนที่สุด) เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๒)

29/11/2562 (ปกติ) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

29/11/2562 (ปกติ) เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาครูไทยด้วยหลักสููตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ

26/11/2562 (ปกติ) แจ้งรายชื่่อแก้ไขเอกสารรายการเบิกจ่ายค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2563

26/11/2562 (ด่วนที่สุด) แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัย