เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
23/01/2563 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐาน

22/01/2563 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

21/01/2563 (ด่วนที่สุด) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๗๐%)

21/01/2563 (ด่วนที่สุด) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ

20/01/2563 (ด่วนที่สุด) ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)

20/01/2563 (ด่วนที่สุด) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20/01/2563 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) เรื่อง ส่งแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา พ.ศ.2563-2566

20/01/2563 (ด่วนที่สุด) การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

17/01/2563 (ด่วน) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

16/01/2563 (ปกติ) การับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 2563