เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
25/06/2562 (ปกติ) แจ้งรายชื่อโรงเรียน แก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารรายการเบิกจ่ายเงินธุรการ เดือนพฤษภาคม

25/06/2562 (ปกติ) แจ้งรายชื่อโรงเรียน ติดต่อรับเอกสาร แก้ไข รายการเบิกอินเตอร์เน็ต

24/06/2562 (ด่วนที่สุด) ระบบการรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

24/06/2562 (ด่วนที่สุด) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

21/06/2562 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

21/06/2562 (ปกติ) การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสอทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยภาครัฐ

18/06/2562 (ปกติ) การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสุง(ปศส.)รุ่นที่ 18

18/06/2562 (ปกติ) การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ"

18/06/2562 (ด่วนที่สุด) การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2562

17/06/2562 (ปกติ) แจ้งรายชื่อโรงเรียน แก้ไข/ เพิ่มเติมเอกสาร รายการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน